Opdatering af nitratklassekort

05-05-2015
Landbrug

Miljøstyrelsen får udarbejdet et nyt opdateret nitratklassekort til brug for husdyrgodkendelse.dk

undefined

I marts måned udkom GEUS og DCE/DCA ved Aarhus Universitet med et opdateret nationalt kvælstofretentionskort. Miljøstyrelsen har herefter bedt DCE om at opdatere det eksisterende nitratklassekort i husdyrgodkendelse.dk således at den nye viden omkring arealernes retention kommer til at indgå i nitratklassekortet fremadrettet. 

Miljøstyrelsen er samtidig bekendt med, at der siden sidste opdatering er udpeget enkelte Natura 2000-områder i Danmark. Vurdering og klassificering af disse konkrete områder vil tillige indgå i det opdaterede nitratklassekort. 

Ifølge den aftale som er indgået mellem Miljøstyrelsen og DCE vil det opdaterede nitratklassekort være klar til anvendelse i IT-ansøgningssystemet fra den 22. juni 2015. Fra denne dato er det således det opdaterede nitratklassekort, der skal anvendes i både nye og verserende sager. 

Miljøstyrelsen vil løbende orientere om opdateringsprocessen frem mod den planlagte lancering mandag den 22. juni.

Husdyrgodkendelse.dk vil inden denne dato blive opdateret med en genberegningsfunktion for arealerne på kommunesiden.