04-05-2015
Landbrug

Miljøstyrelsen har ændret vejledningen om overdækning af fast staldgødning på baggrund af en dom fra Vestre Landsret

Miljøstyrelsen har ændret sin vejledning om overdækning af fast staldgødning. Det fremgår nu af vejledningen, at der i perioder med daglig tilførsel ikke stilles krav om overdækning af fast staldgødning, selv om overdækning ellers ville være praktisk mulig.

Baggrunden for ændringen er en dom fra Vestre Landsret afsagt den 16. april 2015. Dommen siger, at der efter ordlyden af husdyrgødningsbekendtgørelsens § 14, stk. 2, ikke kan stilles krav om overdækning af møddinger i perioder med daglig tilførsel.

Det er vigtigt at bemærke, at vejledningen ikke er ændret for så vidt angår reglerne om overdækning af f.eks. dybstrøelse, kompost og fiberfraktioner fra separeringsanlæg, der er omfattet af husdyrgødningsbekendtgørelsens § 14, stk. 1. For disse typer af fast gødning er manglende overdækning på baggrund af daglig tilførsel fortsat ikke lovligt.

Den ændrede vejledning ses via dette link:

Wiki-husdyrvejledningens afsnit om daglig tilførsel til møddingsplads