Nye regler om klassificering af farligt affald

02-06-2015
Affald

Den 1. juni trådte nye regler om klassificering af farligt affald og en opdateret affaldsliste i kraft

 Klassificering af farligt affald

Affald anses for at være farligt, hvis det har en eller flere af de fareegenskaber, som fremgår af affaldsbekendtgørelsen og fra 1. juni erstattes bekendtgørelsens bilag 4 om disse fareegenskaber med et nyt bilag.

De 15 fareegenskaber, der tidligere anvendtes er i vidt omfang opretholdt, men de er omdøbt fra H 1-H 15 til HP 1- HP 15 og er blevet tilpasset den gældende kemikalielovgivning (CLP forordningen – forordning 1272/2008).

Det nye bilag 4 indeholder ikke længere kun en oversigt over fareegenskaberne men også en oversigt over fareklasser, farekategorier og faresætningskoder. Faresætningskoderne erstatter de R-sætninger, der hidtil har været anvendt.

Til hovedparten af fareegenskaberne er der tilknyttet grænseværdier, og grænseværdierne er ændret for tre fareegenskaber (for én fareegenskab (HP 5) er grænseværdien blevet lavere, for én fareegenskab (HP 13) er grænseværdien blevet højere, og for én fareegenskab (HP 6) er nogle grænser blevet højere, mens andre er blevet lavere).

For tre fareegenskaber (HP 4, HP 6 og HP 8) er der desuden indført afskæringsværdier, hvilket betyder, at stoffer i affaldet under disse koncentrationer ikke tages med i den samlede vurdering af affaldets fareegenskab.

Selvom det er fareegenskaberne i affaldsbekendtgørelsens bilag 4, der viser, om affald er farligt, er affaldslisten i bekendtgørelsens bilag 2 også relevant, og det er her man starter ved en klassificering af, om affald er farligt. Det er præciseret i de nye regler, at det for affald, som ud fra affaldskilden og beskrivelsen af affaldet klart kan henføres til enten en farlig eller ikke-farlig kode på affaldslisten, som hovedregel er affaldslistens markering, der skal lægges til grund. I disse situationer skal affaldets farlige egenskaber efter bilag 4 derfor kun vurderes i undtagelsestilfælde. Det er kun affald som klart passer på beskrivelsen under en EAK-kode på listen over affald, der som hovedregel kan klassificeres som farligt eller ikke farligt affald efter listens markering.

Affaldslisten

Der er foretaget mindre ændringer på affaldslisten i affaldsbekendtgørelsens bilag 2.

Det bemærkes særligt, at der er foretaget sproglige rettelser i visse koder under kapiteloverskrift 19 og 20 i forhold til den tidliere gældende affaldsliste. I disse koder anvendtes før begrebet "kommunalt indsamlet affald. Den tidligere formulering har givet det indtryk, at kun affald indsamlet af kommunerne er omfattet af koderne, hvilket ikke er korrekt, da koderne vedrører "husholdningsaffald og lignende handels-, industri- og institutionsaffald, herunder separat indsamlede fraktioner”.

Med de nye regler er der også indsat bestemmelser om, hvordan affaldslisten skal anvendes og dermed hvordan den rette EAK-kode findes for affaldet.

Der er derudover indsat nærmere regler om, hvordan koder for affald, der både kan være farligt og ikke-farligt, skal anvendes (anvendelsen af spejlindgange), og der henvises i den forbindelse til farlighedskriterierne i bekendtgørelsens bilag 4. Det fremgår bl.a. heraf, at affald indeholdende de POP-stoffer, der i dag er fastsat grænseværdier for i POP-forordningen (forordning 850/2004), skal klassificeres som farligt affald, når koncentrationen overskrider ”low-level”-værdierne, dvs. grænseværdierne i POP-forordningens bilag 4.”

Reglerne findes i en ændring til affaldsbekendtgørelsen.