Pilotprojekt for ny målrettet arealregulering er offentliggjort

13-01-2015
Landbrug

Miljøstyrelsen offentliggør i dag et pilotprojekt, der viser, at kvælstofudledningen til Danmarks vandmiljø kan begrænses samtidig med, at landmænd nogle steder kan gøde mere og opnå bedre økonomi.

Et virtuelt pilotprojekt har undersøgt, om det er muligt at indrette miljøreguleringen, så landmænd tilpasser dyrkningen af deres marker alt efter, hvilken jord de har, og hvilket vandmiljø, der findes i nærheden til gavn for både miljø og erhverv. 

To prototypemodeller for målrettet regulering er udviklet

I pilotprojektet er der udviklet to forskellige prototyper på modeller for en ny målrettet arealregulering. Begge modeller bygger på samme princip om at målrette og differentiere reguleringen af landbrugets brug af gødning alt efter, hvilken jord de har, og hvilket vandmiljø der findes i området omkring. Begge modeller giver landmanden fleksibilitet til at vælge mellem en række virkemidler som f.eks. vådområder eller efterafgrøder. Virkemidlerne begrænser tab af kvælstof til vandmiljøet fra landbrugets marker, og landmanden vil derved kunne få lov til at bruge tilsvarende mere gødning.

Afprøvet på 30 landbrug

De to modeller er afprøvet i et casestudie af 30 landbrugsbedrifter. De deltagende landmænd og deres landbrugskonsulenter har udarbejdet forslag til markplaner og foretaget valg af virkemidler inden for de to modeller og ved forskellige opstillede krav til kvælstofudledningen. Forslagene til markplaner er ikke realiseret på landbrugene, men modellernes konsekvenser for de enkelte landbrugs økonomi og tab af kvælstof er beregnet ud fra markplanerne.

Projektet viser, at for de landbrug, der medvirkede i pilotprojektet, er det muligt at imødekomme et øget krav om mindre kvælstoftilførsel til kystvande. Samtidig er det muligt for 50-90 % af de deltagende landbrug at øge landbrugsproduktionen og få et uændret eller bedre økonomisk resultat. 

Pilotprojektets resultater kan ikke skaleres op

Modellernes reguleringsmekanismer omhandler alene optimering inden for det enkelte landbrug, og dermed indgår ikke effekter fra fælles oplandsløsninger som f.eks. etablering af større vådområder. I projektet er anvendt eksisterende viden om retentionsforhold og modeller for kvælstofudvaskning samt en række bedriftsøkonomiske og miljø- og produktionsmæssige standardværdier. De forudsætninger og afgræsninger, som har været gældende i afprøvningen af de to modeller, har betydning for, hvordan projektets resultater kan anvendes. Sammen med undersøgelsens begrænsede omfang på 30 bedrifter betyder dette, at resultaterne ikke kan opskaleres til at gælde hverken på oplandsniveau eller på landsniveau.

Der er dog væsentlige erfaringer fra pilotprojektet, som vil indgå i det videre tværministerielle arbejde med ny målrettet arealregulering.

Pilotprojektet er udført i et bredt samarbejde

Pilotprojektet er udført som en del af ”Aftale om Vækstplan for Fødevarer”(2. april 2014) og indgår i regeringens opfølgning på Natur- og Landbrugskommissionens anbefaling fra 2013 om at indføre en mere målrettet og differentieret regulering af landbrugets arealer. Pilotprojektet er gennemført i et bredt samarbejde mellem Miljøstyrelsen, Naturstyrelsen, NaturErhvervstyrelsen, Energistyrelsen, SEGES (tidl. Videncentret for Landbrug), Danmarks Naturfredningsforening og Økologisk Landsforening. 

Rapporten om  Pilotprojekt for ny målrettet arealregulering  kan findes blandt Miljøstyrelsens publikationer. 

Yderligere oplysninger:

Kontorchef Hans Peter Olsen, Miljøstyrelsen, tlf.: 72 54 41 08, e-mail: