Miljøindsats giver grøn velfærd

15-04-2015
Grøn virksomhed

To nye rapporter giver et samlet overblik over miljøtilstanden i Danmark og natur- og miljøpolitiske initiativer. De viser, at det betaler sig at gøre en indsats.

Luften er blevet renere i Danmark. Vores søer og vandløb har fået det bedre. Og det er lykkes at udlede færre drivhusgasser. Det viser den nye danske miljøtilstandsrapport, der er udarbejdet af rådgivningsfirmaet COWI. Samtidig udgiver Miljøministeriet en natur- og miljøpolitisk redegørelse, der beskriver de mest centrale politiske initiativer på området de seneste år.

Selvom de to rapporter viser en generelt positiv tendens for natur og miljø i Danmark, er der også områder, hvor tingene kan blive bedre. Der er for eksempel stadig mange steder, hvor naturen og vandmiljøet ikke har det godt, og vi udsætter stadig os selv for problematiske kemikalier.

Miljøtilstandsrapporten som elektronisk opslagsværk:

http://naturmiljoe2014.dk/

Fakta om rapporterne

  • Rapporterne ”Grøn velfærdspolitik – Natur- og miljøpolitisk redegørelse” og ”Natur og miljø 2014 – Miljøtilstandsrapporten” er netop udkommet. Rapporterne dækker henholdsvis dansk miljøpolitik siden 2009 og udviklingen i det danske miljøs tilstand over en årrække.
  • Miljøtilstandsrapporten er en faglig, uafhængig analyse, der er udarbejdet af COWI A/S med bistand fra en række ministerier og andre interessenter herunder særligt Nationalt Center for Miljø og Energi - DCE. Indholdet i rapporten er baseret på centrale kilder til information om natur- og miljøtilstanden.
  • Miljøtilstandsrapporten giver en lettilgængelig og bredt dækkende beskrivelse af natur- og miljøområdet i Danmark. Ønsket er, at rapporten og hjemmesiden bliver brugt aktivt af mange – både politikere, den interesserede borger og i undervisningen.
  • Miljøtilstandsrapporten udgives både i rapportformat og som en webudgave. Teksten er den samme, og på hjemmesiden er der desuden adgang til baggrundsdata for alle figurer og tabeller.
  • Natur og miljøpolitisk redegørelse beskriver udvalgte større initiativer inden for natur- og miljøpolitikken siden 2009 - fra Naturplan Danmark over Ren Luft Pakken til Energiaftalen. Det er således ikke en udtømmende liste over politiske initiativer, men de væsentligste initiativer, der har indflydelse på natur og miljø.
  • Natur- og Miljøpolitisk redegørelse er udarbejdet af Miljøministeriet med input fra en række andre ministerier.
  • De to rapporter er bygget op omkring de samme ti temaer, så det er muligt for læseren at sammenholde tilstandsbeskrivelserne med de væsentligste politiske initiativer. Temaerne er: Arealer; Luft; Vand; Hav; Klimaforandringer; Natur og Biodiversitet; Naturressourcer; Miljø og Sundhed; Produktion, Forbrug og Affald; samt Tværgående miljøpolitiske temaer.
  • Begge rapporter har været i offentlig høring.  

Læs høringsnotaterne:

Høringsnotat til grøn velfærdspolitik

Høringsnotat til natur- og miljø 2014