Grundvand: Der er fuld opmærksomhed

05-09-2014
Jord Borger

Danskerne skal ikke gå rundt og være bekymrede for deres grundvand. Miljøstyrelsen og andre relevante myndigheder har fokus på sagen om fluorstoffer.

Miljøstyrelsen har via en planlagt screening fundet fluorstoffer under 12 forurenede grunde. Undersøgelsen er sket sammen med Region Syddanmark. Vi har undersøgt flyvestationer, brandstationer og steder, hvor vi ved, at der er blevet brugt fluorerede stoffer. Ingeniøren har den 5. september omtalt resultaterne og skrevet, at Miljøstyrelsen har kendt til forureningen i et halvt år og ikke har foretaget sig yderligere. Dette er ikke korrekt.

Miljøstyrelsen har delt de konkrete måleresultater med de berørte kommuner og regioner og delt de foreløbige resultater på en åben konference. Det betyder, at de relevante myndigheder er orienteret og har haft mulighed for at bruge de nye data i deres arbejde med jordforurening og drikkevandsindvinding. Dette er en helt almindelig procedure, når vi håndterer jordforureningssager.

Arbejdet med at begrænse jordforurening er ikke en ny opgave for danske myndigheder. Regionerne arbejder løbende med at kortlægge og begrænse jordforurening og deler deres viden om eventuelle trusler fra forurenede grunde med kommunerne, der er myndighed på drikkevandsområdet. Dette samarbejde har fungeret godt i mange år.

Miljøstyrelsen har sat dette arbejde i gang for at sætte fokus på problemstillingen om fluorstoffer i samarbejde med regionen, der håndterer de forurenede grunde i det daglige. Rapporten skal give information til regioner og kommuner om problemstillingen, så de har nem adgang til et vidensgrundlag, som de kan arbejde ud fra. Det har været nødvendigt at arbejde med rapporten for at få den i en god kvalitet, og derfor er den endnu ikke udgivet, selvom resultaterne er delt med kommuner og regioner.

Miljøstyrelsen har allerede på baggrund af den foreløbige rapport igangsat et arbejde med at fastsætte kvalitetskriterier for fluorstoffer. Det vil hjælpe kommuner og regioner i deres arbejde med jordforureninger.

Derfor skal danskerne ikke gå rundt og være bekymrede for deres grundvand. Miljøstyrelsen og andre relevante myndigheder har fokus på denne sag.