Fejlagtige beskyldninger i Ingeniøren

16-09-2014
Jord Pressemeddelelse

Der er generelt ikke grund til at være bekymret for perfluorstoffer i danskernes drikkevand. Det understreger Miljøstyrelsen, Naturstyrelsen og Regionerne efter en række fejlagtige beskyldninger i Ingeniøren.

I Danmark har vi et velfungerende samarbejde mellem Miljøstyrelsen, Naturstyrelsen, Regioner og Kommuner om at beskytte grundvandet, så vores vand trygt kan drikkes. Myndighederne sætter ind med det samme, hvis vi får kendskab til akutte trusler mod drikkevandet.

Derfor melder Miljøstyrelsen hus forbi på de beskyldninger, som Ingeniøren har fremført i bl.a. sin leder den 12.09. De er baseret på reaktioner på en endnu ikke offentliggjort rapport, hvor kun de konkrete måleresultater har været delt. Da rapportens endelige konklusioner endnu ikke er udkommet, har en række aktører naturligt nok udtrykt bekymring på baggrund af de høje fund af perfluorstoffer, der er fremhævet i Ingeniøren.

Sagen handler om perfluorstoffer, der bl.a. er blevet brugt i brandslukningsskum og kan sive ned igennem jorden fra steder, hvor der er blevet afholdt mange brandøvelser. I Ingeniøren får man det indtryk, at giftige, kræftfremkaldende perfluorstoffer er ved at brede sig til danskernes drikkevand. Men de høje koncentrationer er fundet lige under de forurenede grunde – hvor de var helt forventelige – og ikke i drikkevandet.

Følger udviklingen nøje
Som led i Naturstyrelsens overvågningsprogram har GEUS og Miljøstyrelsen/Region Syddanmark på forskellig vis undersøgt forekomsten af perfluorstoffer i grundvand. GEUS undersøgte i 2010 perfluorstoffer i bl.a. drikkevandsboringer. Stofferne blev kun fundet i meget få af målingerne, og alle fund lå under de svenske og tyske grænseværdier.

Miljøstyrelsen og Region Syddanmark har nu undersøgt forekomsten i grundvand under specifikke grunde, hvor stofferne er blevet brugt. Det var vigtigt for ikke at overse en potentiel risiko. Længere fra forureningskilden kan stofferne nemlig være fortyndet så meget, at de ikke kan spores.

I ingen af de to undersøgelser er der fundet perfluorstoffer i koncentrationer, som ligger over de svenske og tyske grænseværdier, når man ser bort fra de forventelige fund ved selve de forurenede arealer.

Miljøstyrelsen følger udviklingen nøje og arbejder for at fastsætte danske grænser for perfluorstofferne i både jord, grundvand og drikkevand. For modsat Ingeniørens påstand er myndighederne helt opmærksomme på stofferne og følger naturligvis også arbejdet i andre lande. Den nyeste danske undersøgelse fra Miljøstyrelsen og Region Syddanmark blev således sat i værk i 2012, efter at der blev fundet perfluorstoffer i grundvandet i Sverige og Norge. I 2013 udarbejdede Miljøstyrelsen en samlet strategi for risikohåndtering og risikovurdering af perfluorstoffer.

Resultaterne blev delt
Ingeniøren kritiserer Miljøstyrelsen for at sidde på måleresultaterne uden at gøre noget. Men resultaterne blev præsenteret på en åben konference i foråret 2014. Desuden er en foreløbig orienteringsmail om resultaterne sendt til de relevante kommuner og regioner.

Ifølge ingeniøren har denne orienteringsmail ikke været tilstrækkelig. Miljøstyrelsen arbejder løbende på at kommunikere så klart og handlingsrettet som muligt og vil se på, om denne type orienteringer kan skrives mere klart. Det skal dog understreges, at hvis resultaterne tydede på en akut risiko for vores drikkevand, ville regionerne og Miljøstyrelsen have reageret anderledes alvorligt.

Håndtering af jordforureninger er ikke en ny opgave, og regionerne er vant til at arbejde sammen med kommunerne for at beskytte grundvandet og eventuelle drikkevandsområder, når der opdages forureninger.

Ingeniørens artikler indeholder desværre en række misforståelser, som kan bidrage til at skabe unødig bekymring i offentligheden. Miljøstyrelsen, Naturstyrelsen og Danske Regioner ønsker at opklare misforståelser og forsikrer, at myndighederne har fuldt fokus på perfluorstoffer. Og vigtigst af alt kan danskerne fortsat være trygge ved at drikke vandet fra vandhanen.

Yderligere oplysninger:
Pressemedarbejder Jakob Volf: 72 54 44 50
Kontorchef Christian Vind, Jord & Affald: 72 54 41 45/41 31 84 87