Miljøstyrelsen manipulerer ikke med tal

27-10-2014
Pressemeddelelse

Miljøstyrelsen beskyldes for at lyve og fordreje tal om sprøjtemidler for at skræmme danskerne til at bakke op om en grøn dagsorden. Miljøstyrelsen tager afstand fra anklagerne.

I dag i Maskinbladet bliver Miljøstyrelsen af en tidligere ansat i styrelsen anklaget for at lyve, fordreje tal og skræmme danskerne på pesticidområdet. Miljøstyrelsen afviser disse anklager.

- Vi manipulerer ikke med tal, og vi kører ikke skræmmekampagner. Det er landets førende grundvandseksperter i GEUS, der laver vores rapporter, som oplyser objektivt om grundvandets tilstand og udvikling. Og  den seneste rapport  viser, at det går den rigtige vej med at beskytte grundvandet mod pesticider , siger Claus Torp, vicedirektør i Miljøstyrelsen.

Miljøstyrelsen holder øje netop der, hvor der forekommer pesticider og følger udviklingen der. Og dette gøres bl.a. ved at beregne årlige gennemsnitskoncentrationer i de prøver, hvor stofferne er fundet - for at se om koncentrationerne over tiden ændrer sig i positiv eller negativ retning. Metoderne, og forbeholdene ved disse, er i øvrigt klart beskrevet i grundvandsrapporterne.

Miljøministeriets overvågning følger EU’s direktiv

Strategien bag overvågningen af grundvandet blev taget op til revision i 2007 for at følge kravene i EU’s vandrammedirektiv. Direktivet fastsætter, at der skal fokuseres på den påvirkede del af grundvandsmagasinerne, altså der hvor der vurderes at være størst sandsynlighed for at finde pesticider. Strategien er kort beskrevet i den seneste grundvandsrapport side 97 , og en mere detaljeret beskrivelse kan ses på Miljøstyrelsens hjemmeside .

Grundvandsovervågning ikke skyld i ”unødigt restriktive vilkår”

Den tidligere medarbejder, Claus Hansen, fremfører endvidere, at landbruget må arbejde under unødigt restriktive vilkår på grund af resultater fra grundvandsovervågningen.

Det er heller ikke korrekt.

Når Miljøstyrelsen godkender pesticider, inddrages al tilgængelig viden – og herunder særligt resultaterne fra ”Varslingssystem for udvaskning af pesticider til grundvand”, hvor stofferne testes under de forhold, og for de anvendelser, de er godkendt til i Danmark i dag. Dette er netop illustreret for de to omtalte stoffer, glyphosat og bentazon, som fortsat er godkendt i Danmark på trods af fund i grundvandsovervågningen. Derfor kan Miljøstyrelsen ikke genkende Claus Hansens påstand om, at vi ”fører skræmmekampagne”.

For de to stoffer er der indenfor de seneste år udarbejdet omfattende redegørelser, der inddrager al tilgængelig viden om stofferne, som derefter er vurderet i forhold til overholdelse af grænseværdien på 0,1 mikrogram/L.

Fund over grænseværdi udgør ikke nødvendigvis en sundhedsrisiko

Miljøstyrelsen oplyser i øvrigt i alle rapporter og redegørelser, at EU grænseværdien på 0,1 mikrogram/L er politisk fastsat – og at den ikke er et udtryk for, at der er en sundhedsmæssig risiko forbundet med fund over grænseværdien. 

Vi kigger efter pesticiderne der, hvor vi tror, de er, og vi er blevet gode til at finde dem. Det skal understreges, at selvom der er fund af pesticider i grundvandsovervågningen, er det ikke ensbetydende med, at de findes i drikkevandet eller at det er farligt – vi kan trygt drikke vandet fra hanen, siger Claus Torp, vicedirektør i Miljøstyrelsen.

Yderligere oplysninger

Pressechef Mariam Skovfoged, Miljøstyrelsen, tlf. 40 85 92 11, e-mail: