Høring over forslag om ændring af miljøbeskyttelsesloven og planloven

14-11-2014
Industri

Lovforslaget er sendt i høring med frist torsdag den 11. december 2014.

Lovforslaget udmønter en del af regeringens »Aftale om en vækstpakke« fra juni 2014.

Hovedformålet med lovforslaget er at bemyndige miljøministeren til at fastsætte regler om sagsbehandlingen af de mindre miljøkomplicerede virksomheder og anmeldeordninger.

Bemyndigelserne omfatter bl.a. hjemmel til, at miljøministeren kan udstede branchebekendtgørelser med krav om forudgående anmeldelse. Bemyndigelserne omfatter endvidere hjemmel til at fastsætte regler for anmeldelse af et anlæg til vurdering af dets væsentlige miljøpåvirkning (VVM-screening), ansøgning om miljøgodkendelse eller anmeldelse i henhold til en branchebekendtgørelse og ansøgning om spildevandstilladelser med henblik på at indføre en ny ordning baseret på en digitaliseret proces, hvor de nævnte ansøgninger og anmeldelser kan ske samtidigt.  I forlængelse heraf indeholder lovforslaget tillige bemyndigelser til at indføre samtidighed i sagsbehandlingen og afgørelsen på de nævnte ansøgninger og anmeldelser.

 

Læs høringsbrev, høringslisten og udkast til lovforslag på https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/42159 .