Nye muligheder for markforsuring

18-03-2014
Landbrug

Markforsuring med tilsat handelsgødning bliver nyt alternativ til nedfældning. Hidtil har det været et krav, at det skulle være ren svovlsyre, som tilsættes husdyrgødningen for at være et godkendt alternativ. Anvendelse af de nye muligheder kræver anvendelse af kontinuerlig logning og en lavere pH værdi end normal forsuring.

Gyllespredning 2

Lovkrav ved anvendelse af forsuring som alternativ for nedfældning

Udbringning af husdyrgødning på arealer uden etablerede afgrøder til høst (sort jord), fodergræsmarker og frøgræsmarker uden frøkontrakt skal ske ved nedfældning eller ved anvendelse af en teknik, som er opført på Miljøstyrelsens Teknologiliste.

Miljøstyrelsen har modtaget flere forespørgsler om muligheden for at udbringe handelsgødning samtidig med gylleforsuring under udbringning (markforsuring) som alternativ til nedfældning. Der er blevet udarbejdet en rapport, hvor de emissionsmæssige konsekvenser af at udbringe forsuret gylle samtidig med handelsgødning beregnes.

Krav til anvendelse og pH værdier i den forsurede gylle

På baggrund af rapportens resultater har Miljøstyrelsen efter indstilling fra MELT (Miljøstyrelsens udvalg for miljøeffektive landbrugsteknologier) fastsat en yderligere pH sænkning på 0,4 pH enheder for markforsuring med tilsat handelsgødning gældende for fodergræsmarker og frøgræsmarker uden frøkontrakt. For sort jord kræves ikke en yderligere pH sænkning. 

For at sikre en tilstrækkelig lav pH værdi i den forsurede gylle, stiller Miljøstyrelsen desuden krav om kontinuerlig elektronisk pH måling for at sikre overholdelse af lovkravene. Denne mulighed kan ikke anvendes for tankforsuring, idet gyllen ikke udbringes samtidig med, at forsuringen finder sted.

De to skemaer giver overblik over kravene til pH værdi for forskellige gylletyper og afgrødetyper, se også Teknologilisten.

Skema 1: Krav til pH værdi ved forsuring med ren svovlsyre

Arealer uden etablerede afgrøder til høst (sort jord)

Fodergræs- og frøgræsmarker uden frøkontrakt

Gylletype

Kvæg- eller svinegylle

Afgasset og øvrige gylletyper

Kvæg- eller svinegylle

Afgasset og øvrige gylletyper

BioCover SyreN

6,4

6,0

6,4

6,0

Kyndestoft Acid System

6,0

6,0

6,0

6,0

Infarm staldforsuring

5,5

5,5

Ikke relevant

Ikke relevant

Harsø tankforsuring

6,0

6,0

6,0

6,0

Ørum Smeden tankforsuring

6,0

6,0

6,0

6,0

Skema 2: Krav til pH værdi ved forsuring med tilsat handelsgødning

Arealer uden etablerede afgrøder til høst (sort jord) Fodergræs- og frøgræsmarker uden frøkontrakt
Gylletype Kvæg- eller svinegylle Afgasset og øvrige gylletyper Kvæg- eller svinegylle Afgasset og øvrige gylletyper
Biocover SyreN (SyreN+) 6,4 6,0 6,0 5,6
Kyndestoft Acid System 6,0 6,0 5,6 5,6

Skema 1 og 2 angiver mindsteværdier for den pH, som gyllen skal forsures til for at opnå en tilstrækkelig ammoniakreduktion, som mindst svarer til effekten af nedfældning på de angivne arealer. Ved anvendelse af ovenstående teknologier skal der til enhver tid kunne fremvises dokumentation for, at der er opnået en tilstrækkelig pH sænkning. Vilkår for anvendelse og muligheder for dokumentation fremgår af teknologiernes indstillinger på Teknologilisten.

Teknologilisten kan ses på Miljøstyrelsens hjemmeside .

Download rapporten fra AgroTech a/s.

Ved spørgsmål til anvendelse forsuringsteknologier som alternativ til nedfældning, kan der rettes henvendelse til Erik Christiansen, .