Ny bekendtgørelse om overførsel af affald

01-03-2014
Affald

Den 14. februar 2014 er en ny bekendtgørelse om overførsel af affald og overførsel af brugt elektrisk og elektronisk udstyr trådt i kraft, og den tidligere gældende bekendtgørelse om overførsel af affald er ophævet

1. Overførsler af affald

For så vidt angår overførsler af affald medfører den nye bekendtgørelse kun meget få ændringer i forhold til den tidligere bekendtgørelse. Den eneste indholdsmæssige ændring er, at kravet om, at alle anmeldelser om overførsel af affald skal vedlægges oplysninger om varighed og art af den godkendelse, som modtageranlægget har, og en beskrivelse af behandlingsprocessen i anlægget, er ophævet. Det er derfor ikke længere nødvendigt at vedlægge disse oplysninger til alle anmeldelser om overførsel af affald.

Der er dog alene tale om en ophævelse af det generelle krav om, at alle anmeldelser skal vedlægges sådanne oplysninger om modtageanlægget. Hvis Miljøstyrelsen får behov for disse oplysninger ved behandlingen af en modtaget anmeldelse om overførsel af affald, skal oplysningerne efter anmodning fra styrelsen indsendes.

2. Overførsler af brugt elektrisk og elektronisk udstyr

Bekendtgørelsens nye titel skyldes, at den nu også indeholder regler om overførsel af brugt elektrisk og elektronisk udstyr.

  • Ved alle overførsler af brugt elektrisk og elektronik udstyr skal forsendelsen ledsages af et relevant transportdokument og en erklæring fra den for overførslen ansvarlige vedrørende dennes ansvar.
  • Ved alle overførsler af brugt elektrisk og elektronik udstyr skal det sikres, at udstyret har passende beskyttelse mod skader i forbindelse med transport, læsning og aflæsning, især ved tilstrækkelig emballage og passende stabling af forsendelsen.
  • Ved overførsel af brugt elektrisk og elektronisk affald, som mistænkes for at være WEEE, skal forsendelsen ledsages af;
    • dokumentation for at udstyret virker,
    • en kopi af faktura eller kontrakt om salg af udstyret, hvoraf det fremgår, at det virker og er beregnet til direkte genbrug, samt
    • en erklæring fra den for overførslen ansvarlig om, at forsendelsen ikke indeholder affald. 

Hvis der forud for påbegyndelsen af en overførsel af brugt elektrisk og elektronisk udstyr skal foretages en klassificering af, om udstyret er affald, kan kommunen ved mistanke om, at udstyret er WEEE anmode om samme dokumentation, som vil skulle ledsage udstyret under forsendelsen.

Ledsages en forsendelse ikke af de oven for nævnte dokumenter, er udstyret ikke passende emballeret og stablet, eller fremlægges der ikke dokumentation for funktionsduelighed over for kommunen på anmodning herom, klassificeres udstyret som affald.

Disse regler er udarbejdet som en del af gennemførelsen af et nyt WEEE-direktiv, og det betyder, at lignende regler også gælder i andre EU-lande.

Link til retsinformation:  Bekendtgørelse om overførsel af affald