Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

Ressourceplan for affaldshåndtering er offentliggjort

20-05-2014
Affald

Ressourcestrategien ”Danmark uden affald” blev lanceret i oktober 2013 og er nu udmøntet i Ressourceplan for affaldshåndtering. Ressourceplanen har været i høring og er nu offentliggjort.

Ressourcestrategien ”Danmark uden affald” blev lanceret i oktober 2013 og er nu udmøntet i Ressourceplan for affaldshåndtering 2013-18.

En målsætning i Ressourcestrategien er bl.a. at vi skal genanvende dobbelt så meget af vores husholdningsaffald i 2022.

Ressourceplanen har været i høring og er offentliggjort. Der er kommet 55 høringssvar til ressourceplanen.

Høringssvarene har givet anledning til ændringer og tilføjelser, som er beskrevet i et selvstændigt notat (link nederst i nyheden)  

Det er fx blevet tilføjet, at Miljøstyrelsen vil udarbejde forslag til ændring af affaldsbekendtgørelsen, så kommunerne permanent får mulighed for at tilbyde virksomheder i ejendomme med blandet bolig og erhverv at indsamle organisk affald. Derudover er det tilføjet, at det skal overvejes, om der skal etableres en egentlig hjemmel for kommunal deltagelse i private sorteringsanlæg, og at tilrettelæggelsen af evalueringen af ressourcestrategien vil blive drøftet med KL og også bliver foretaget med udgangspunkt i de kommunale affaldsplaner.

Miljøstyrelsen er nu i gang med at gennemføre de initiativer, der er beskrevet i ressourcestrategien og i ressourceplanen sammen med de aktuelle aktører.

Link:

- Ressourceplan for affaldshåndtering 2013-2018

- Høringsnotat om udkast til Ressourceplan for affaldshåndtering 2013-2018

- Miljøvurdering af ressourceplan for affaldshåndtering – sammenfattende redegørelse

- Høringssvar

- Ressourcestrategien ”Danmark uden affald”

- Notat med ændringer og tilføjelser