Opgørelse af husdyrholdets udvikling udskydes

14-05-2014
Landbrug

En ny opgørelse af udviklingen i husdyrholdet i oplande udsendes oktober 2014, når de nye omregningsfaktorer for dyreenheder forventes at være trådt i kraft.

Til brug for kommunernes opgørelse af udviklingen i husdyrholdet i oplande offentliggør Miljøstyrelsen normalt halvårligt en opdateret opgørelse over denne udvikling.

Styrelsen har besluttet, at næste opdatering skal finde sted oktober 2014. Det skyldes, at der som følge af aftalen om Vækstplan for Fødevarer fra april 2014 vil ske en fremrykket opdatering af omregningsfaktorerne af dyreenheder inden for alle husdyrproduktioner og efter sædvanlig praksis. Til oktober 2014 vil de nye omregningsfaktorer blive indarbejdet i opgørelsen af husdyrholdets udvikling.

Det er derfor mest hensigtsmæssigt, at der sker en samlet opdatering af opgørelsen over udviklingen i husdyrholdet, som omfatter disse nye omregningsfaktorer af dyreenheder. Samtidig kan de seneste tilkomne data fra 2014 i det centrale husdyrregister (CHR) over husdyrholdet så også indgå i opgørelsen.

I tiden indtil oktober vil den seneste opgørelse, som er udsendt af Miljøstyrelsen (opgørelsen 2007-12), fortsat kunne anvendes.

Beslutningen i vækstplanen om at fremrykke en opdatering af omregningsfaktorerne for dyreenheder er truffet, fordi foderoptaget i husdyrproduktionen er forbedret gennem de seneste år, så der udskilles mindre kvælstof til miljøet. Det gælder særligt for slagtesvin. Det er disse nye omregningsfaktorer, der får betydning for opgørelsen af udviklingen i husdyrholdet i oplande, og som skal indarbejdes i opgørelsen om et halvt år, når de er trådt i kraft.