Ny viden om effekter af ukrudtsmidler på vådområder i ådale

20-06-2014

Forurening med ukrudtsmidler fra markers drænrør kan udgøre den største trussel mod våde økosystemer som kildevæld, moser og enge, mens stoffer i grundvand og spildevand ikke belaster, slår universitetsforskere fast i ny stor undersøgelse.

Undersøgelsen viser, at ukrudtsmidler bliver transporteret både med grundvand, regnvand, jordvand, drænvand og vandløbsvand til vådområderne. Der er rester i alle vandtyper, men hyppigst i nedbøren og i udløbet fra et drænrør. Et af undersøgelsens resultater er, at der er flere rester af ukrudtsmidler i regnvand end i grundvand.

Forskerne afviser at den målte forurening i grundvand og spildevand skader plantelivet i vådområderne, mens stoffer i drænrør og regnvand kan udgøre en potentiel trussel mod særligt følsomme arter.  Belastningen fra regnvand er dog meget mindre end fra drænrør, og er ikke i sig selv skadeligt, men forskerne foreslår at den cocktail af forskellige ukrudtsmidler, der kommer med nedbøren, kan forstærke hinanden og udgøre en potentiel og ukendt risiko for særligt sårbare arter.

Forskningsprojektet er kun en indledende undersøgelse. Eksempelvis er der kun målt i på vand fra et enkelt åbent markdræn, og belastningen kan derfor både være højere og lavere, hvis man måler på flere dræn, konstaterer forskerne. Dertil kommer at mange andre faktorer påvirker naturen i ådalene - eksempelvis forurening med næringsstoffer. 

Påvirkningen af planterne i vådområder er ikke påvist at være skadelig ved de målte koncentrationer i dette projekt.

Miljøstyrelsen vurderer at projektet, der er det første der kortlægger spredningsveje, belastningsniveauer og effekter af ukrudtsmidler på vådområder giver værdifuld viden til arbejdet med at beskytte de våde økosystemer.

Projekt er udført på Institut for Bioscience på Aarhus Universitet og Institut for Byggeri og Anlæg på Aalborg Universitet.

Læs rapporten Herbicider i terrestriske vådområder

Læs artikel om undersøgelsens resultater