Insektmidler i vandmiljøet: Ny forskning overrasker

13-06-2014

I en ny undersøgelse viser forskerne overraskende, at partikelbundne insektmidler ikke er mindre giftige over for smådyr i søer og vandløb

Et nyt forskningsprojekt viser overraskende at bindingen mellem små partikler (naturlige nanopartikler) og de insektmidler, der er undersøgt, ikke reducerer giftigheden af insektmidlerne, som man hidtil har ment. I visse tilfælde – når bindingen foregår til ler – kan giftigheden endda øges.

International forskning har tidligere vist, at de insektmidler (pyrethroider), der aflejres på vandløbsbunden, er mindre giftige for smådyr, der lever i vandløbsbunden, end frit opløste pyrethroider. Dette har medført en generel opfattelse af, at pyrethroiderne måske ikke er så giftige i vandløbsmiljøet, som økotoksikologiske standardforsøg viser. Derfor er de nye resultater overraskende, og vender op og ned på vores forståelse af, hvilken betydning bindingen til partikler har for de undersøgte insektmidlers nedbrydning og opløselighed, og dermed også for deres skadevirkning.

Indtil nu har man troet, at insektmidlernes skadevirkning bliver reduceret, hvis de er bundet til partikler, når de transporteres til og i vandløbene.

Resultaterne kan ikke bruges til at sige noget om den faktiske påvirkning i vandløb og søer, men de indikerer at vandløb og søer kan være mere påvirket af insektmidler end man ville forudsige ud fra standardforsøg. De eksisterende godkendelser af den slags insektmidler er baseret på andre forsøg (mesokosmos test) som belyser giftigheden af insektmidlerne under mere naturlige forhold. Den type forsøg omfatter udsættelsen for partikelbundet stof.

Den fremtidige forskningsindsats vil nu blive sat ind på at udforske i deltaljer, hvilken forekomst og betydning de partikelbundne insektmidler har for dyrelivet i vandløb og søer. I det lange perspektiv kan det give information der kan føre til ændringer i den måde, vi vurderer risikoen ved insektmidler.

Forskningsprojektet er udført af professor Hans Christian Bruun Hansen, professor Brian Kronvang og lektor Bjarne W. Strobel fra Københavns- og Århus Universitet.

Miljøstyrelsen har støttet undersøgelsen økonomisk via program for bekæmpelsesmiddelforskning. Forskningsprogrammets formål er at belyse bekæmpelsesmidlers spredning og effekt på miljø og sundhed, således at der opnås en bedre forståelse af midlernes miljøpåvirkning og sundhedseffekter og et bedre grundlag for regulering af forbruget af bekæmpelsesmidler. Desuden ønskes bedre muligheder for at nedbringe den samlede belastning. 

Miljøstyrelsen har besluttet, at der skal gives tilskud til projektet: ”Eksponeringsveje og toksicitet af pyrethroider bundet til partikler i ferskvand”, som er en opfølgning på rapporten. Det nye projekt påbegyndes i foråret 2014.

Fra mark til vandløb – skæbne og skadevirkninger af insekticider i overfladevand
Læs artikel om projektet, forfattet af forskerne bag undersøgelsen
Læs mere om støtte til forskning i bekæmpelsesmidler