To nye rapporter beskriver miljøets tilstand samt større politiske initiativer på miljøområdet de seneste år

07-07-2014
Grøn virksomhed Borger

Hvordan er tilstanden for Danmarks Natur og Miljø, og hvilke væsentlige initiativer er besluttet inden for de senere år, der påvirker naturens og miljøets tilstand?

Det kan du finde svar på i de to rapporter ”Miljøtilstandsrapporten” og ”Natur- og Miljøpolitisk Redegørelse”, som Miljøministeren netop har sendt i 9 ugers offentlig høring. 

Rapporterne giver en samlet beskrivelse af miljøets tilstand i Danmark beskrevet gennem ti temaindgange. Mange års indsats for forbedring af naturen og miljøet har givet synlige resultater, og Danmarks miljø er på mange områder blevet sundere. Vi har f.eks. set en betydelig forbedring af mange vandløb og søer, luften er blevet renere med betydeligt lavere indhold af kvælstofoxider, flygtige organiske stoffer, svovldioxid og tungmetaller, og det er lykkedes at reducere drivhusgasudledningen bl.a. gennem reduceret energiforbrug og omstilling til vedvarende energikilder.

Men der er også områder hvor der fortsat er betydelige udfordringer. Danskerne har et af de største ressourceforbrug i verden, mange naturtyper er i stadig tilbagegang f.eks. lysåben natur og mange af rødlistearterne, og vi bliver fortsat udsat for en række problematiske stoffer i hverdagen, hvoraf mange er mistænkt for at give kræft og andre sygdomme.

Over de senere år er der besluttet og gennemført en lang række initiativer, der påvirker naturen og miljøets tilstands i Danmark. Mange af disse initiativer er gennemført netop for at imødekomme nogle af de udfordringer Miljøtilstandsrapporten beskriver. Natur- og Miljøpolitisk Redegørelse indeholder udvalgte større og væsentlige politiske initiativer besluttet siden 2009.

Høringsfrist

Rapporterne sendes i 9 ugers høring med frist for kommentarer fredag den 5. september kl 12.

Kommentarer til høringsudkast af Miljøtilstandsrapporten fremsendes til COWI s enest den 5. september 2014 med elektronisk post til: med angivelse af Miljøtilstandsrapport i emnefeltet. Indkomne høringssvar vil blive videresendt til Miljøstyrelsen, hvor de journaliseres. 

Kommentarer til høringsudkast af Natur- og Miljøpolitisk Redegørelse fremsendes til Miljøstyrelsen s enest den 5. september 2014  med elektronisk post til Miljøstyrelsens hovedpostkasse: med angivelse af journalnummer MST-140-00067 i emnefeltet.

Høringsudkast til Miljøtilstandsrapporten hentes her .

Høringsudkast til Natur- og Miljøpolitisk redegørelse hentes her .

 

Miljøtilstandsrapporten vil fra d. 8. august desuden findes i sin helhed på hjemmesiden http://www.naturmiljoe2014.dk. Her vil samtlige bagvedliggende data, der ligger til grund for rapportens figurer og tabeller være tilgængelig.