Orientering om reglerne for udbringning af forsuret gylle

13-01-2014
Landbrug

En stadig større andel af gyllen bliver forsuret enten før eller under udbringning i marken. Det er nu også muligt at forsure gyllen samtidig med, at der tilsættes flydende ammoniak, såkaldt designergylle til fuldgødskning.

På grund af de nye muligheder for forsuring, har Miljøstyrelsen fundet behov for at orientere om reglerne på området for at undgå misforståelser.

Muligt at anvende forsuring som alternativ til nedfældning

Det er i dag muligt at anvende gylleforsuring som alternativ til nedfældning på fodergræsmarker og marker uden etablerede afgrøder til høst (sort jord), såfremt der anvendes en teknologi, der står opført på Miljøstyrelsens Teknologiliste.

Teknologier, som står opført på Teknologilisten, er testet og afprøvet, således at landmænd og myndigheder har sikkerhed for, at der opnås en tilstrækkelig miljøeffekt, som mindst svarer til nedfældning. Det er derfor ikke tilladt at anvende andre teknologier som alternativ til nedfældning. For at opnå tilstrækkelig effekt er det bl.a. afgørende, at husdyrgødningen forsures til den pH værdi, som står opført på Teknologilisten for den konkrete teknologi. Disse er gengivet i skemaet nederst.

Anvendelse af forsuret gylle tilsat flydende ammoniak - Designergylle

Anvendelse af forsuret flydende husdyrgødning tilsat flydende ammoniak er derfor ikke tilladt som alternativ til nedfældning på fodergræsmarker og på sort jord. Dette er først tilladt, i det tilfælde at teknologierne er testet efter de anviste procedurer og krav og optaget på Teknologilisten. Det er dog tilladt at anvende gylleudbringningsteknikker, som ikke står opført på Teknologilisten, på øvrige jorde med afgrøder, hvor der ikke stilles krav om nedfældning i Husdyrgødningsbekendtgørelsen. Øvrige gældende regler for udbringning af husdyrgødning såvel som gødningsregler skal altid overholdes, uanset om der anvendes en teknologi fra Teknologilisten eller ej.

Brug Miljøstyrelsens Teknologiliste og husk dokumentation

På Miljøstyrelsens Teknologiliste findes en fuld fortegnelse over godkendte teknologier, som kan anvendes som alternativ til nedfældning på sort jord og fodergræsmarker. Her er det også muligt at læse om kravene til dokumentation af pH værdi mv., som landmanden skal kunne fremvise myndigheden på forlangende.

Oversigt over forsuringsteknologiernes anvendelse

I skemaet herunder er vist, på hvilke jorde, teknologierne kan anvendes og evt. krav til pH.

Sort_jord Græsmarker Øvrige afgrøder (korn, raps, majs mv.)

Tankforsuring (Harsø maskiner og Ørum smeden)

Ja (pH ≤ 6,0) Ja (pH ≤ 6,0) Ja
Staldforsuring (Infarm) Ja (pH ≤ 5,5) Ja (pH ≤ 5,5) Ja
Biocover SyreN Ja (pH ≤ 6,4*) Ja (pH ≤ 6,4*) Ja
Kyndestoft Acid System Ja (pH ≤ 6,0) Ja (pH ≤ 6,0) Ja

Biocover SyreN+

Nej Nej Ja

* Gælder kun for kvæg- og svinegylle. Øvrige gylletyper ≤ pH 6,0.

Kontakt kommunen eller Miljøstyrelsen omkring reglerne for udbringning af forsuret husdyrgødning, hvis du er i tvivl.