Ideer om fremtidens regulering af landbrugsarealer giver debat

24-01-2014
Landbrug

På forsiden af Effektivt Landbrug d. 16. januar 2014 fremføres der bekymring omkring en ny arealregulering. Bl.a. angives det, at landmænd uden videre kan hente mulighed for en yderligere kvælstoftildeling til deres arealer ved forpagte arealer med virkemidler i et andet vandopland f.eks. Læsø. Men det bunder i en misforståelse.

På Plantekongressen præsenterede Miljøstyrelsen, hvordan kortlægningen af arealers tilbageholdelse af kvælstof kan anvendes til en ny og målrettet regulering. Hovedlinjen i de nuværende tanker er differentierede normer kombineret med helt nye og forbedrede muligheder for at øge kvælstoftildelingen mod at gennemføre målrettede virkemidler.

I eksemplet, der blev fremlagt på kongressen, gennemføres virkemidlerne i  samme  opland, som gødningen anvendes i. Miljøstyrelsen oplyste desuden, at der også er fokus på, at en ny regulering skal kunne håndtere bedrifter med arealer i flere oplande med hvert sit miljømål. Dette er dog en kompleks problemstilling, hvor vi stadig ikke er helt i mål. Men det ligger udenfor skiven helt at se bort fra, hvilket opland virkemidlerne placeres i og hvor gødningen anvendes.

Miljøstyrelsen lytter 

Miljøstyrelsen finder det rigtigt positivt, at der er diskussion om den nye arealregulering, da vi er optaget af at inddrage erhvervet og andre interessenter i det igangværende arbejde. Det er imidlertid væsentligt, at debatten ikke baseres på misforståelser og fejlantagelser.

Miljøstyrelsen lytter gerne til kritik og har stor fokus på de konsekvenser, der bliver for den enkelte landmand. Vi har derfor også taget erhvervets bekymring i forhold til konsekvenserne af et landsdækkende retentionskort til efterretning, sådan at vi yderligere styrker vores fokus på, hvilke krav man kan stille i lyset af de usikkerheder, et landsdækkende retentionskort har.

I lyset af de kommende vandområdeplaner og erhvervets ønske om at kunne øge kvælstoftildelingen på dyrkningsarealerne vil Miljøstyrelsen sammen med NaturErhvervstyrelsen fortsat arbejde for målrettede og konkrete løsninger for en ny arealregulering, som opfølgning på Natur- og Landbrugskommissionens anbefalinger. Dette vil fortsat ske i samarbejde med erhvervet, grønne organisationer og andre interessenter.

Læs yderligere i følgende

Interview i landbrugsinfo.dk
Slideshow