Biocidforordningen: Høring om to mulige kandidater til substitution

17-01-2014

To biocid aktivstoffer er blevet vurderet som potentielle kandidater til substitution. Det drejer sig om stofferne dinotefuran og glutaraldehyde. ECHA, EU’s kemikalieagentur har nu sendt stofferne i offentlig høring.

I høringsperioden er der mulighed for at indsende relevant information om stofferne. Dette specielt med henblik på at få informationer om mulige fysiske og kemiske alternativer med lavere risikoprofil og som samtidig er effektive.
Høringsperiode udløber den 28 januar for dinotefuran i PT 18.  For Glutaraldehyd i PT 2, 3, 4, 6, 11 og 12 er høringsperioden frem til den 15. februar.
Læs mere om stofferne og høringsprocessen på ECHA’s hjemmeside.

Yderligere information

Funktionsleder Rikke Bille, telefon 72 54 42 86, e-mail:

Fakta

Aktivstoffer betragtes som kandidat til substitution hvis en af de følgende betingelser er opfyldt:

Opfylder mindst et af kriterierne i biocidforordningens artikel 5, stk 1, men godkendes efter stk 2. Dvs. stofferne har kræftfremkaldende, mutagene, reproduktionstoksiske eller hormonforstyrrende egenskaber eller der er tale om at stofferne er PBT (persistente, bioakkumulerende og giftige) eller vPvB (meget persistente og meget bioakkumulerende).

Opfylder kriterier for klassificering som luftvejsallergen.

Den acceptable daglige indtagelse, den akutte referencedosis eller den acceptable eksponering af brugere, alt efter omstændighederne, er betydelig lavere end for hovedparten af aktivstoffer, der er godkendt for samme PR og anvendelse.

Opfylder to af kriterierne for at være PBT stoffer.

Der er grund til bekymring selv ved vidtgående risikohåndteringsforanstaltninger.

Indeholder en signifikant andel af ikke-aktive isomerer eller urenheder.

Læs biocidforordningen
Gå til Miljøstyrelsens hjemmeside med informationer om biocider til virksomheder (biocidinfo.dk)