Undersøgelser af PCB i jorden ved bygninger med PCB indhold.

20-02-2014
Jord

Miljøstyrelsen har fået udarbejdet 2 rapporter, der har undersøgt, hvorvidt der kan ske afsmitning af PCB fra bygninger til jorden.

I den første undersøgelse er PCB indholdet målt i jorden på 3 ejendomme. Der er påvist PCB i jorden på alle tre ejendomme. På en af disse ejendomme er der målt op til 4,45 mgPCB-7/kg og denne koncentration er næsten en faktor 10 højere end det, man hidtil har målt af værdier på danske jorde. Det er dog usikkert, hvad kilden til forurening er. I jorden på de to andre ejendomme er der fundet PCB i lavere koncentrationer. På den ene ejendom er den højeste værdi målt til 0,105 mg PCB-7/kg og den næsthøjeste er 0,027 mg PCB-7/kg. På den anden ejendom er der fundet fra 0,05 mg PCB-7/kg og nedefter.

Den anden undersøgelse følger op på problemstillingen i den første undersøgelse ved at analysere jorden ved et større antal bygninger fordelt på forskellige kommuner. Undersøgelsen udgør et væsentligt datagrundlag for vurdering af, hvilke niveauer der kan forventes ved bygninger med PCB.

Ved undersøgelsen er der analyseret 96 jordprøver fra i alt 25 ejendomme. De udvalgte lokaliteter er endvidere undersøgt for indholdet af PCB i bygningsmaterialer og indeluft. Der er konstateret PCB-koncentrationer over detektionsgrænsen i 50 % af de analyserede jordprøver. Højest påviste koncentration er 0,42 mg PCB-7/kg.

Baseret på disse undersøgelser samt tidligere målinger af PCB i jorden, er det Miljøstyrelsens vurdering, at PCB-indholdet i jorden ved bygninger sjældent vil overstige 0,5 mg PCB-7/kg, og det vurderes, at koncentrationerne i de fleste tilfælde er meget mindre end dette. Det vurderes, at PCB indholdet især vil findes tæt ved bygninger inden for en ½ meters afstand, og at PCB vil findes i de øverste 10-20 cm af jorden. Miljøstyrelsens umiddelbare vurdering er, at dette generelt set ikke er kritisk for anvendelsen af jorden ved bygningerne. Miljøstyrelsen er ved at vurdere dette nærmere.

Link til rapport om:  PCB forurening i jord

Link til rapport om:  Kortlægning af PCB i jord