Høringssvar om Kommissionens forslag til EU's luftpakke

25-02-2014
Luft

Kommissionen fremlagde kort før jul 2013, et forslag til en EU luftpakke, som indeholder EU's nye strategi for reduktion af luftforureningen i EU.

Det overordnede formål med luftpakken er at reducere grænseoverskridende luftforurening for at forbedre luftkvaliteten og undgå skadelige virkninger på sundhed og miljø.

Luftpakken indeholder fire dele:

Et program for ren luft i Europa, som sætter den strategiske ramme.
Nyt NEC-direktiv: Et direktivforslag til at reducere luftforureningsstofferne kvælstofoxider (NOx), svovldioxid (SO2), flygtige organiske kulbrinter (NMVOC), ammoniak, fine partikler (PM2.5) og metan (CH4).

Et direktivforslag til regulering af mellemstore fyringsanlæg (1-50 MW).

Forslag til EU's ratifikation af Gøteborg-protokollen, under  FN's LRTAP-konvention om grænseoverskridende luftforurening.

Luftpakken har væres sendt i offentlig høring og Miljøstyrelsen har samlet modtaget 18 høringssvar for alle dele af luftpakken.

De indsendte høringssvar kan findes her:

Høringssvar for program for ren luft i EU

Høringssvar for nyt NEC-direktiv

Høringssvar for direktiv for mellemstore fyr

Høringssvar for EUs ratifikation af Gøteborg-protokollen

Forhandlingerne af EU's luftpakke starter i foråret 2014.