Biocidforordningen: Høring om seks mulige kandidater til substitution

25-02-2014

EU vurderer at seks biocidaktivstoffer er potentielle kandidater til substitution, og har sendt vurderingen i høring frem til den 11. april i år.

Formålet med høringen er at få informationer om mulige fysiske og kemiske alternativer til de seks aktivstoffer, som har en lavere risikoprofil, men som samtidig er effektive.

De seks kandidatstoffer til substitution er:

• Clothianidin i PT 18
• Cybutryne i PT 21
• Cyfluthrin i PT 18
• Hexaflumuron i PT 18
• N,N'-methylenebismorpholine MBM i PT 6 og 13
• Didecylmethylpoly(oxyethyl)ammonium propionate i PT 8.

Læs mere om stofferne og høringsprocessen på ECHA’s hjemmeside.  

Reglerne om substitution findes i biocidforordningens artikel 10.

Yderligere information

Funktionsleder Rikke Bille, telefon 72 54 42 86, e-mail:

Fakta

Aktivstoffer betragtes som kandidater til substitution hvis en af de følgende betingelser er opfyldt:

Opfylder mindst et af kriterierne i biocidforordningens artikel 5, stk 1, men godkendes efter stk 2. Dvs. stofferne har kræftfremkaldende, mutagene, reproduktionstoksiske eller hormonforstyrrende egenskaber eller der er tale om at stofferne er PBT (persistente, bioakkumulerende og giftige) eller vPvB (meget persistente og meget bioakkumulerende).

Opfylder kriterier for klassificering som luftvejsallergen.

Den acceptable daglige indtagelse, den akutte referencedosis eller den acceptable eksponering af brugere, alt efter omstændighederne, er betydelig lavere end for hovedparten af aktivstoffer, der er godkendt for samme PT og anvendelse.

Opfylder to af kriterierne for at være PBT stoffer.

Der er grund til bekymring selv ved vidtgående risikohåndteringsforanstaltninger.

Indeholder en signifikant andel af ikke-aktive isomerer eller urenheder.

Gå til Miljøstyrelsens hjemmeside med informationer om biocider til virksomheder (biocidinfo.dk)