Opgørelse af udviklingen i husdyrholdet i oplande

10-12-2014
Landbrug

Til brug i kommunernes sagsbehandling af husdyrbrugssager offentliggør Miljøstyrelsen seneste opgørelse over udviklingen i husdyrholdet i oplande.

Opgørelsen

Opgørelsen omfatter de senest tilkomne data i det centrale husdyrregister (CHR) over husdyrholdet. Opgørelsen omfatter også den seneste opdatering af omregningsfaktorerne for dyreenheder, der følger af aftalen om Vækstplan for Fødevarer fra april 2014. Opgørelsen for de enkelte år kan ses på  www.jordbrugsanalyser.dk .

Ændring af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen

Med virkning fra i dag den 10. december 2014  er husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen ændret. Som noget nyt indeholder bekendtgørelsen en regel om, at husdyrholdet i et opland under visse betingelser ikke skal anses for at været steget siden 2007, når der er tale om en stigning på under 1 pct.

Den nye regel er tilvejebragt på grundlag af en vurdering, som Kammeradvokaten har foretaget for Miljøstyrelsen af, om det vil være i overensstemmelse med habitatdirektivet at indføre en regel om, at der ses bort fra stigninger under 1 pct. i husdyrholdet siden 2007.

Kammeradvokaten har konkluderet, at det vil være i overensstemmelse med habitatdirektivet, hvis det fagligt kan dokumenteres, at den merudledning, som en stigning i husdyrholdet under 1 pct. afstedkommer, er ubetydelig i forhold til de generelle kvælstofreducerende tiltag i oplandet, og desuden ikke medfører en forsinkelse af Danmarks opfyldelse af sine mål efter vandrammedirektivet eller andre EU-forpligtelser. Kammeradvokatens konklusion kan læses her .

Miljøstyrelsen har for opgørelsen af husdyrholdet 2007-2014 foretaget den pågældende dokumentation og på den baggrund set bort fra enkelte oplande med stigninger på op til 1 pct. Der er tale om 3 oplande, der kan ses bort fra. Det drejer sig om oplande til Knude Dyb, Det Nordlige Lillebælt/Fyn og Nordlige Lillebælt/Jylland. Miljøstyrelsens dokumentation kan læses  her .

Baggrunden for den nye regel i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen er, at der med en afgørelse fra 2011 fra Natur- og Miljøklagenævnet er skabt praksis for, at der ikke kan ses bort fra nogen stigning i husdyrholdet. Miljøstyrelsen har vurderet, at det i visse situationer ikke står mål med de meget små merudledninger af kvælstof, som de små stigninger i husdyrholdet kan medføre, og at denne praksis også forhindrer en hensigtsmæssig mulighed for landbrugets strukturudvikling i disse områder.

På dette kort  ses konklusionen over udviklingen i husdyrholdet i oplande 2007-14 ud fra seneste tilkomne data i CHR, opdateringen af omregningsfaktorerne i dyreenhederne og den nye regel i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. Det er denne konklusion, som kommunerne skal lægge til grund i sagsbehandling af husdyrbrug. I mindre oplande under 1.000 hektar og/eller under 10.000 dyreenheder skal kommunerne som hidtil supplere konklusionen med en vurdering af udviklingen i husdyrholdet ud fra lokal viden.

De 3 oplande, der kan ses bort fra på baggrund af Miljøstyrelsens dokumentation, har på kortet numrene: 94 (Det Nordlige Lillebælt/Fyn), 120 (Knude Dyb) og 164 (Nordlige Lillebælt/Jylland).