Golfklubbernes forbrug af sprøjtemidler i 2013

22-12-2014

Miljøstyrelsen offentliggør her oplysningerne om belastningstallene for danske golfbaners forbrug af sprøjtemidler i 2013.

I Danmark er alle golfbaner og klubber underlagt et krav om overholdelse af belastningslofter for deres anvendelse af sprøjtemidler på golfbanerne.  De er desuden forpligtet til at indberette deres forbrug hvert år til Miljøstyrelsen. Indberetningen indeholder oplysninger om, hvilke midler, der er blevet anvendt på deres golfbane og i hvilke mængder. Det er på basis af disse oplysninger, at det udregnes, om den enkelte golfbane har overskredet belastningslofterne.

8 ud af 10 overholder reglerne
Ud af de 195 registrerede golfbaner i Danmark, har 192 golfbaner indberettet deres forbrug for 2013.  Indberetningerne viser at 164 golfbaner af de 192 (85 %) der har indberettet deres forbrug, har overholdt lofterne for anvendelse af sprøjtemidler. 

Af de 192 golfbaner, har 151 af dem anvendt sprøjtemidler mens 41 baner slet ikke anvender det. 28 golfbaner har overskredet belastningslofterne, og heraf har tre overskredet loftet for to forskellige grupper af sprøjtemidler og én har overskredet belastningsloftet for tre typer af midler (ukrudt-, svampe- og insektmidler).  Langt de fleste af golfbaner, der har overskredet belastningslofterne, overskrider således alene belastningsloftet for en type sprøjtemiddel ud af de 5 typer, der er.

Fordelingen af anvendte sprøjtemidler
Af tabellen fremgår antallet af golfbaner, der har anvendt sprøjtemidler, fordelt på ukrudts-, svampe- og insektmidler samt antallet og den procentvise andel af golfbaner, der har overskredet belastningsloftet for de enkelte typer midler.

Sprøjtemiddeltype Antal golfbaner, der har anvendt sprøjtemidler Antal golfbaner, der har overskredet belastningsloftet Andelen af golfbaner, der har overskredet belastningsloftet (%)
Ukrudtsmiddel 120 13 6,8
Svampemiddel 128 14 7,3
Insektmiddel 53 6 3,1
Sneglemiddel 0 - -
Vækstreguleringsmiddel 0 - -

Evaluering af belastningslofterne
Som en del af Regeringen sprøjtemiddelstrategi, blev det besluttet, at Miljøstyrelsen skulle evaluere belastningslofterne for anvendelsen af sprøjtemidler på golfbaner 1 år efter reglernes ikrafttræden og herefter mindst hver 3. år. Evalueringskravet blev medtaget i bekendtgørelse nr. 245 af 28. februar 2013 om anvendelse af plantebeskyttelsesmidler på golfbaner.

Miljøstyrelsen har netop afsluttet denne evaluering.  Formålet med evalueringen var at vurdere, om belastningslofterne for golfbanernes brug af sprøjtemidler burde justeres. Idet 85 % af banerne har overholdt lofterne, er det Miljøstyrelsens vurdering, at belastningslofterne ikke bør ændres. Desuden viser evalueringen, at banerne kan opnå en bedre styring af sprøjtemiddelforbruget gennem tættere overvågning af skadevoldere og mere omhyggelig tilrettelæggelse af sprøjtningen. Evalueringen peger også på, at den driftsansvarlige/golfklubbernes bestyrelser, bør være mere bevidste om deres ansvar for at overholde reglerne.

Se sammenfatningen og konklusionerne fra evalueringen.