02-04-2014
Industri

Miljøstyrelsen har sendt udkast til ændring af Miljøministeriets godkendelsesbekendtgørelse, bekendtgørelse nr. 1454 af 20. december 2012 om godkendelse af listevirksomhed, i høring med frist for bemærkninger den 9. maj 2014.

Ændringerne omfatter blandt andet en ændring af myndighedskompetencen i forhold til visse affaldshåndteringsanlæg, hvilket sker som led i opfølgningen på den evaluering, der er foretaget af kommunalreformen. Ændringerne omfatter også en ændring af reglerne om revurdering af miljøgodkendelser i forbindelse med offentliggørelse af en BAT-konklusion, hvor ændringen sker som følge af, at EU-Kommissionen har udsendt en FAQ, som præciserer hvordan reglerne i IE-direktivet (direktiv 2010/75/EU) skal fortolkes. Herudover omfatter ændringerne enkelte tilretninger som følge af, at Miljøstyrelsen er blevet opmærksom på nogle uhensigtsmæssigheder og formuleringer i den gældende bekendtgørelse, som har givet anledning til fortolkningstvivl.

Høringsmaterialet kan findes på høringsportalen samt på Miljøstyrelsens hjemmeside under ”Lovstof”.