Biocidforordningen: Høring om en mulig kandidat til substitution

30-04-2014

EU vurderer at biocid aktivstoffet 5-Chloro-2-(4-chlorophenoxy)-phenol (DCPP) er en potentiel kandidat til substitution, og har sendt vurderingen i høring frem til den 10. juni i år.

Formålet med høringen er at få informationer om mulige fysiske og kemiske alternativer til DCPP, som har en lavere risikoprofil, men som samtidig er effektive. I høringsperioden er der mulighed for at indsende relevant information om stofferne. 

Læs mere om stoffet og høringsprocessen på det Europæiske Kemikalie Agenturs hjemmeside  (ECHA).

Reglerne om substitution findes i biocidforordningens artikel 10

Yderligere information

Har du spørgsmål kan du kontakte Miljøstyrelsens biocid-helpdesk på email . Du kan også ringe til Anders Skou på telefon 72 54 42 96.

Miljøstyrelsens biocid-helpdesk besvarer spørgsmål om alt der vedrører biocidlovgivningen - fra dine forpligtelser over biocidforordningen til andre regler på området.

Fakta 

Aktivstoffer betragtes som kandidater til substitution hvis en af de følgende betingelser er opfyldt:

  • Opfylder mindst et af kriterierne i biocidforordningens artikel 5, stk 1, men godkendes efter stk 2. Dvs. stofferne har kræftfremkaldende, mutagene, reproduktionstoksiske eller hormonforstyrrende egenskaber eller der er tale om at stofferne er PBT (persistente, bioakkumulerende og giftige) eller vPvB (meget persistente og meget bioakkumulerende).
  • Opfylder kriterier for klassificering som luftvejsallergen.
  • Den acceptable daglige indtagelse, den akutte referencedosis eller den acceptable eksponering af brugere, alt efter omstændighederne, er betydelig lavere end for hovedparten af aktivstoffer, der er godkendt for samme PT og anvendelse.
  • Opfylder to af kriterierne for at være PBT stoffer.
  • Der er grund til bekymring selv ved vidtgående risikohåndteringsforanstaltninger.
  • Indeholder en signifikant andel af ikke-aktive isomerer eller urenheder.


Gå til
Miljøstyrelsens hjemmeside med informationer om biocider til virksomheder (biocidinfo.dk)