Husdyrgodkendelses- bekendtgørelsen er nu skrevet sammen

10-10-2013
Landbrug

Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen er ændret 7 gange siden 2009, men udstedes nu i en sammenskrevet version. Bekendtgørelsen indeholder nogle mindre ændringer, herunder særligt i forhold til bekendtgørelsens opbygning, anmeldeordning for dyrevelfærd og reguleringen af lugt.

Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen er blevet ændret 7 gange siden 2009, men bekendtgørelsen er nu skrevet sammen til én bekendtgørelse af ordensmæssige grunde.

Bekendtgørelsen indeholder en række mindre ændringer, herunder særligt i forhold til bekendtgørelsens begrebsanvendelse og opbygning. Bekendtgørelsen indeholder herudover enkelte ændringer af nogle af anmeldeordningerne, herunder særligt en udvidelse af anmeldeordningen for dyrevelfærd til at omfatte tilskudsberettigede krav til udvidelse af farestalde. I øvrigt tilføjes dele af den eksisterende vejledningstekst om lugt til bekendtgørelsens bilag 3.

De væsentligste ændringer gennemgås nærmere nedenfor:

1) Anmeldeordningen for dyrevelfærd
Bekendtgørelsen indeholder en udvidelse af anmeldeordningen for dyrevelfærd til at omfatte ændringer som følge af tilskudsberettigede krav til udvidelse af farestalde, der følger af Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1095 af 11. september 2013 om tilskud til etablering af løsdrift i farestalde.

2) Restvand
Bekendtgørelsen er ændret, så spildevand er erstattet med restvand i bilag 2, som konsekvens af ændringerne i husdyrgødningsbekendtgørelsen.

3) Lugtreglerne
Lugtreglen i anmeldeordningen om skift mellem dyretyper i § 31, stk. 5 er omformuleret, således at det nu klart fremgår, at der kun skal tages hensyn til placeringen af de staldafsnit, hvor lugtemissionen øges, og at afstanden skal være dobbelt så stor som den ukorrigerede geneafstand (som den beregnes i it-ansøgningssystemet). Ordningen bliver derved betydelig enklere at forstå og administrere.

Den ukorrigerede geneafstand er som konsekvens heraf blevet klart defineret i bilag 3, punkt B. Bilag 3, punkt B er samtidigt præciseret i forhold til de beregninger, som i dag anvendes i IT-ansøgningssystemet, således at dele af den eksisterende vejledningstekst nu er tilføjet i bekendtgørelsen.

4) Flytning af husdyrproduktion mellem eksisterende staldafsnit
Anmeldeordningen for skift mellem dyretyper præciseres, så det direkte fremgår af § 31, at der er mulighed for at flytte husdyrproduktionen mellem eksisterende staldafsnit, selvom der ikke samtidigt foretages et skift mellem dyretyper, når kriterierne i anmeldeordningen i øvrigt er opfyldt. Opmærksomheden henledes på, at anmeldeordningen kun bliver relevant, hvis kommunen vurderer at flytning af husdyrproduktionen ikke er en bagatel.

5) Ny mulighed for at overholde BAT-kravet i § 33
I anmeldeordningen for emissionsorienterede produktionstilpasninger for husdyrbrug, der er omfattet af en tilladelse eller godkendelse efter husdyrgodkendelsesloven, åbnes for en ny mulighed for at overholde BAT-kravet i anmeldeordningens § 33, stk. 5-7.

Det har for husdyrbrug uden særlige problemer med fosforfølsomme arealer vist sig uhensigtsmæssigt og unødvendigt at fastholde BAT kravet for husdyrbrug udelukkende i forhold til udskillelsen af fosfor.

For disse husdyrbrug åbnes der derfor for en ny mulighed, hvor BAT kravet også vurderes overholdt i denne sammenhæng, hvis der ikke udbringes mere end 30 kg P/ha. Dette ændrer dog ikke ved, at evt. eksisterende vilkår fortsat skal overholdes.

6) Ammoniakdeposition for kategori 3-natur
Bekendtgørelsen er præciseret i tabel 3 i bilag 3, punkt A, nr. 3 (ad c), således at det tydeligt fremgår også af tabellen, at merdepositionen kan overstige 1,0 kg efter kommunens konkrete vurdering.

7) Bekendtgørelsen er sammenskrevet
Sammenskrivningen af ændringsbekendtgørelserne indebærer ud over den mekaniske sammenskrivning en række ændringer og præciseringer af bekendtgørelsesteksten, herunder særligt,

a) at en række mindre sproglige uklarheder er præciseret,
b) at angivelsesmåden for lovreferencerne er ensrettet, og
c) at bekendtgørelsen er omdisponeret, omnummereret og forskellige henvisninger i bestemmelserne opdateret, herunder særligt:
(a) at anmeldereglerne er samlet i kapitel 7 (tidligere kapitel 5 og 7),
(b) at procesreglerne for anmeldeordningerne er flyttet til §§ 38 og 39 (tidligere § 19 e),
(c) at frikommuneforsøgsreglen er flyttet til kapitel 10 (tidligere kapitel 8 a),
(d) at ophørsreglerne er flyttet til kapitel 9 (tidligere kapitel 6 a), og
(e) at overgangsreglerne er tilpasset til, at der er tale om en ny bekendtgørelse.

Se bekendtgørelsen
Du kan se bekendtgørelsen i retsinformation . Miljøstyrelsens høringsbrev og -notat, der uddybende beskriver ændringerne, kan ses på høringsportalen .