Har du kommentarer til, hvordan implementeringen af PRTR-protokollen er forløbet?

02-10-2013
Industri

Danmark skal for første gang rapportere til FN om, hvordan vi har implementeret PRTR-protokollen
i Danmark.
PRTR-registeret over forurening fra store virksomheder er en væsentlig del af PRTR-protokollens krav. Har du
input til Danmarks rapportering, opfordres du til at sende dit bidrag til Miljøstyrelsen.

Danmark skal for første gang rapportere til FN om, hvordan vi har implementeret PRTR-protokollen i Danmark. PRTR-registeret over forurening fra store virksomheder er en væsentlig del af PRTR-protokollens krav. Har du input til Danmarks rapportering, opfordres du til at sende dit bidrag til Miljøstyrelsen.

PRTR-protokollen omfatter et forureningsregister: "PRTR-registeret"
PRTR-protokollen omfatter krav til et "PRTR-register. PRTR står for Pollutant Release and Transfer Register og er et register for udledninger til luft og vand samt oplysninger om affaldsmængder fra visse større industrier.

Danmark, og de øvrige EU-lande, opfylder forpligtigelserne vedrørende PRTR-registeret i protokollen ved at indberette til det fælles europæiske E-PRTR register. Registeret omfatter udledninger af 91 oplistede stoffer og affald fra ca. 28.000 industrivirksomheder i Europa. Det er kun udledninger over visse  tærskelværdier, som skal indberettes. Se registeret her .

PRTR og grønne regnskaber
I Danmark har en række virksomheder i mange år været omfattet af et  krav at afrapportere oplysninger om udledninger af forureninger i røg, spildevand m.m. via de grønne regnskaber.

Kravene til virksomhedernes indberetning via de grønne regnskaber omfatter de oplysninger, Danmark skal indberette til PRTR-registret/E-PRTR. Du kan se grønne regnskaber på miljøoplysninger.dk .

Offentlighedens adgang til miljøoplysninger
PRTR-protokollen er udsprunget af Århus-konventionen, som omhandler offentlighedens mulighed for indsigt i miljøforhold, herunder muligheden for at  få oplysning om udledningen af forurening fra større virksomheder.

Input til Danmarks rapportering
UNECE, som er den europæiske del af FN i Europa, har udarbejdet et spørgeskema som basis for landenes  rapportering. Miljøstyrelsen har udfærdiget et udkast til besvarelse af spørgeskemaet .

Miljøstyrelsen vil opfordre borgere, virksomheder, interesseorganisationer m.m. til at komme med kommentarer og forslag til rapporten over den danske implementering i den seneste 3-årige periode, med udgangspunkt i spørgeskemaet. Vi modtager gerne kommentarer og forslag , som skalsendes til – inden den  1. november 2013.

Kontakt:
Hans Erling Jensen, , telefon 72544347. Eller: Cecilie Sandvik Clausen, , telefon 72544205.
Eller: Marie Gravsen, , telefon 72544171