Vejledning om etiketter på biocidmidler er klar

08-05-2013

Med vejledningen vil Miljøstyrelsen hjælpe de virksomheder, som er i tvivl om, hvordan reglerne om mærkning af biocidmidler skal forstås og bruges.

Med en ny vejledning vil Miljøstyrelsen hjælpe de virksomheder, som er i tvivl om, hvordan reglerne om etiketter på biocidmidler skal forstås og bruges i hverdagen. Målet er en bedre beskyttelse af både mennesker og miljø.

Kemikalier, der bekæmper skadedyr, bakterier og svampe findes overalt omkring os. Nogle af dem kaldes for biocider, og fælles for dem er, at de er beregnet til at slå noget levende ihjel. Derfor skal midlerne bruges med omtanke, for forkert anvendelse eller overdosering kan gå ud over både vores egen sundhed og miljøet.

Det er vigtigt at etiketterne på biocidmidlerne er korrekte, så forbrugere og de mennesker, der arbejder med biocider får at vide, hvilke biocidmidler, der er farlige, hvilken fare de udgør, og hvordan de skal omgås dem. Vi ønsker at give virksomhederne de bedste betingelser i forhold til at efterleve reglerne, og derfor går vi meget praktisk og konkret til værks i vejledningen , siger funktionsleder Rikke Bille fra Miljøstyrelsen.
Den nye etikette-vejledning indeholder en række præciseringer, flere praktiske eksempler på fortolkning af reglerne og konkrete anbefalinger til, hvordan etiketten skal være opbygget.
Det er frivilligt for biocidvirksomheder om de vil følge Miljøstyrelsens vejledning eller allerede nu rette ind efter de kommende europæiske mærknings- og klassificerings- og emballeringsregler, den såkaldte CLP-forordning, der gradvist indføres frem til 2015. Biocidmidler, som alene består af et aktivstof, skal dog allerede nu mærkes efter CLP-forordningen.
Hent vejledningen om etiketter på biocidmidler , Miljøstyrelsen, maj 2013


FAKTA
Biocider er stoffer, som bliver anvendt til f.eks. konservering, imprægnering og anden beskyttelse af materialer samt til at bekæmpe skadedyr. Biocidmidler har det til fælles at de har til formål at ødelægge, afskrække, uskadeliggøre, hindre virkningen af eller bekæmpe virkningen af skadelige organismer.
Biocidmidler dækker over et bredt spektrum af produkttyper, eksempelvis desinfektionsmidler, konserverings- og beskyttelsesmidler, rottemidler, træbeskyttelsesmidler, insektmidler, balsameringsvæsker samt en lang række produkter, der er behandlet med biocidmidler for at opnå en desinficerende effekt. Eksempelvis klude, tekstiler, møbler, træ m.v.

Biocider kan både være sundhedsskadelige og miljøfarlige. Derfor kræver det godkendelse af Miljøstyrelsen, før biociderne må markedsføres og anvendes i Danmark. Etiketten på biocidmidler skal også godkendes af Miljøstyrelsen eller, hvis etiket ikke er påkrævet, teksten på emballagen, inden midlet må markedsføres i Danmark.
Miljøstyrelsens godkendelse af biocidholdige midler sker ud fra nogle særlige love og regler. Loven er forankret i nogle EU regler, som i Danmark implementeres i bekendtgørelsen om bekæmpelsesmidler. Bekendtgørelsen er derfor retningsgivende for de principper Miljøstyrelsen anvender, når vi godkender de biocidholdige midler, og principperne er tilmed gældende for andre lande i EU.
For at midlet kan godkendes må det ikke være skadeligt for, hverken de mennesker der skal bruge det eller miljøet. Derudover skal det effektivt kunne slå de levende organismer ihjel, som midlet skal beskytte genstanden imod.

Samhæng mellem etikettevejledning og CLP
Den nye etikettevejledning erstatter de tidligere retningslinjer fra 1993 for etiketter for biocidmidler.
Vejledningen tager ikke højde for de kommende regler for mærkning efter CLP-forordningen, der [1] . Miljøstyrelsen er på vej med en vejledning om mærkning efter CLP-forordningen. CLP står for Classification, Labelling and Packaging og er det nye europæiske klassificeringssystem for kemiske stoffer og blandinger. CLP erstatter klassificeringsbekendtgørelsen efter en overgangsperiode.
CLP-forordningens regler kan anvendes i stedet for reglerne beskrevet i den nye vejledning, herunder reglerne i klassificeringsbekendtgørelsen[2]. Fra den 1. juni 2015 skal biocidmidlerne klassificeres og mærkes i overensstemmelse med CLP-forordningen.

Konkrete biocidmidler, som allerede var placeret på markedet den 1. juni 2015 kan dog forblive på markedet med den gamle mærkning indtil 1. juni 2017. Biocidmidler, som alene består af et aktivstof, skal dog allerede nu mærkes efter CLP-forordningen.
Læs om CLP-forordningen her på hjemmesiden.


Noter:
[1] Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger og om ændring og ophævelse af direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF og om æn­dring af forordning (EF) nr. 1907/2006.
[2] Bekendtgørelse nr. 1075 af 24. november 2011 om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af stoffer og blandinger . (klassificeringsbekendtgørelsen)