Ny rapport om miljø og økonomi i spildevandsslam

07-05-2013
Affald

Rapporten viser blandt andet, at der ikke er store meromkostninger ved at udvinde fosfor fra afbrændt spildevandsslam.

Den nye rapport ”Livscyklusvurdering og samfundsøkonomisk analyse for anvendelse af spildevandsslam” viser blandt andet, at der ikke er store meromkostninger ved at udvinde fosfor fra afbrændt spildevandsslam.

slambassin på rensningsanlæg

Der produceres hvert år ca. 145.000 tons spildevandsslam (målt som tørstof) fra rensningsanlæg i Danmark. Godt en fjerdedel af slammet forbrændes, fordi det indeholder for mange tungmetaller, og man kan udvinde fosforen fra asken for kun godt 60 kr. pr. ton tørstof slam. Hvis fosfor nyttiggøres, spares typisk en mængde virgint fosfor på ca. 30 kg. pr. ton tørstof slam.

Det er nogle af konklusionerne i en ny rapport fra Miljøstyrelsen - ”Livscyklusvurdering og samfundsøkonomisk analyse for anvendelse af spildevandsslam”

I dag koster fosfor omkring 14 kr. pr. kg. handelsgødning, så 30 kg. fosfor har en værdi af knap 420 kr. Derudover er det miljømæssigt en fordel at udvinde fosforen fra asken.

13 scenarier
Udvindingen af fosfor fra afbrændt spildevandsslam er blot én af de ting, rapporten vurderer. Samlet beskriver den fordele og ulemper ved 13 forskellige scenarier for behandling af spildevandsslam vurderet mht. miljø, ressourcer og økonomi.

Miljøvurderingen viser, at der ikke er et enkelt scenarie, som er bedst i alle miljøkategorier og derfor miljømæssigt at foretrække. Det gælder dog generelt, at det må foretrækkes at udrådne slammet og udnytte energien fra den producerede biogas, da der herved produceres el og varme, som fortrænger fossilt baseret energi.

Den samfundsøkonomiske vurdering viser, at mineralisering er den billigste behandlingsform ved decentral behandling, mens direkte udbringning på landbrugsjord er den billigste behandlingsform ved central behandling. Slamforbrænding er dyrest i begge tilfælde.

Hent rapporten ”Livscyklusvurdering og samfundsøkonomisk analyse for anvendelse af spildevandsslam”

Kontakt: Linda Bagge, tlf.: 72 54 41 56 / 51 16 39 18