Nedmuldet vinterraps og vinterrug duer ikke til at bekæmpe ukrudt

22-05-2013

Tidlig såning af efterafgrøder kan være med til at reducere udvaskningen af kvælstof, men kan eftergrøder også bekæmpe ukrudt, og mindske behovet for sprøjtemidler?

Tidlig såning af efterafgrøder kan være med til at reducere udvaskningen af kvælstof, men kan eftergrøder også bekæmpe ukrudt, og mindske behovet for sprøjtemidler?
Efterafgrøder er afgrøder, som dyrkes i perioden fra høst til etablering af den næste afgrøde, og udenlandske forsøg med amerikanske sorter af efterafgrøder af vinterrug og vinterraps har vist, at de kan hæmme vækst af ukrudt og dermed være et godt alternativ til sprøjtemidler
En ny dansk rapport viser nu, at såning af danske sorter af efterafgrøderne vinterraps og vinterrug ikke bremser fremspiring af ukrudt, hvis de nedmuldes inden såning af den efterfølgende afgrøde.
Det er overraskende, at der ikke blev observeret effekter på ukrudtet i de danske forsøg med vinterraps, da der er anvendt samme metode som i de amerikanske forsøg. For vinterrugs vedkommende er de mest markante effekter  fundet, hvor plantemassen efterlades på jordoverfladen. Denne teknik kan imidlertid ikke anvendes forud for såning af vårbyg og andre bredsåede afgrøder, og blev derfor fravalgt i det danske projekt.
Den danske undersøgelse er udarbejdet af en gruppe forskere fra Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet og Institut for Miljø og Grundvidenskab, Københavns Universitet. Projektet har fået økonomisk tilskud fra Miljøstyrelsens program for bekæmpelsesmiddelforskning.

Fra 2014 skal landmænd efterleve principperne om integreret plantebeskyttelse, der kort fortalt går ud på, at landmænd og andre skal vælge den dyrkningsløsning, der belaster mennesker og miljø mindst. Efterafgrøder kan være et værktøj i en mere bæredygtig dyrkningspraksis.
Læs rapporten "Efterafgrøder af vinterraps og vinterrug - allokemiske stoffer og ukrudtseffekt


Hovedkonklusioner fra rapporten
1. Variationen i indholdet af allelokemiske stoffer i de undersøgte sorter var forholdsvis lille, og et mål for fremtidige undersøgelser bør være at identificere sorter med højere indhold af allelokemiske stoffer.

2. Effekterne på ukrudt var små, og det var derfor ikke muligt at påvise sammenhænge imellem effekter og forekomst af allelokemiske stoffer.

3. Som følge af at der ikke blev fundet betydende effekter af at nedmulde vinterraps og vinterrug, giver dyrkning med efterfølgende nedmuldning af disse efterafgrøder ikke grundlag for at anbefale denne metode til at mindske forbruget af herbicider i de efterfølgende afgrøder.