Høring om udkast til sammenskrivning af husdyrgodkendelses- bekendtgørelsen

17-05-2013
Landbrug

Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen er blevet ændret 7 gange siden 2009 og sammenskrives nu af ordensmæssige grunde til én bekendtgørelse.

Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen er blevet ændret 7 gange siden 2009 og sammenskrives nu af ordensmæssige grunde til én bekendtgørelse.

Bekendtgørelsesudkastet indeholder en række mindre ændringer, herunder særligt i forhold til bekendtgørelsens begrebsanvendelse og opbygning. Udkastet indeholder herudover enkelte ændringer af nogle af anmeldeordningerne, herunder særligt en udvidelse af anmeldeordningen for dyrevelfærd til at omfatte tilskudsberettigede krav til udvidelse af farestalde. I øvrigt tilføjes dele af den eksisterende vejledningstekst om lugt til bekendtgørelsens bilag 3.

Ændringerne gennemgås nærmere nedenfor:

1) Anmeldeordningen for dyrevelfærd
Bekendtgørelsesudkastet indeholder en udvidelse af anmeldeordningen for dyrevelfærd til at omfatte tilskudsberettigede krav til udvidelse af farestalde, der følger af en planlagt bekendtgørelse på Fødevareministeriets område om tilskud til projekter vedrørende etablering af løsdrift i farestalde. Gennemførelsen af anmeldeordningen forudsætter, at Fødevareministeriets tilskudsordning bliver gennemført.

2) Staldafsnit og staldanlæg
Bekendtgørelsen er ændret, så begreberne staldafsnit og staldanlæg nu anvendes konsekvent i bekendtgørelsesteksten.

3) Restvand
Bekendtgørelsen er ændret, så spildevand er erstattet med restvand i bilag 2, som konsekvens af ændringerne i husdyrgødningsbekendtgørelsen.

4) Lugtreglerne
Lugtreglen i anmeldeordningen om skift mellem dyretyper i § 31, stk. 5 er omformuleret, således at det nu klart fremgår, at der kun skal tages hensyn til placeringen af de staldafsnit, hvor lugtemissionen øges, og at afstanden skal være dobbelt så stor som den ukorrigerede geneafstand (som den beregnes i it-ansøgningssystemet). Ordningen bliver derved betydelig enklere at forstå og administrere.

Den ukorrigerede geneafstand er som konsekvens heraf blevet klart defineret i bilag 3, punkt B. Bilag 3, punkt B er samtidigt præciseret i forhold til de beregninger, som i dag anvendes i IT-ansøgningssystemet, således at dele af den eksisterende vejledningstekst nu er fastsat i bekendtgørelsen.

5) Ny mulighed for at overholde BAT-kravet i § 33
I anmeldeordningen for emissionsorienterede produktionstilpasninger for husdyrbrug, der er omfattet af en tilladelse eller godkendelse efter husdyrgodkendelsesloven, åbnes for en ny mulighed for at overholde BAT-kravet i anmeldeordningens § 33, stk. 5-7.

Det har for husdyrbrug uden særlige problemer med fosforfølsomme arealer vist sig uhensigtsmæssigt og unødvendigt at fastholde BAT kravet for husdyrbrug udelukkende i forhold til udskillelsen af fosfor.

For disse husdyrbrug åbnes der derfor for en ny mulighed, hvor BAT kravet også vurderes overholdt i denne sammenhæng, hvis der ikke udbringes mere end 30 kg P/ha. Dette ændrer dog ikke ved, at evt. eksisterende vilkår fortsat skal overholdes.

6) Bekendtgørelsen er sammenskrevet
Sammenskrivningen af ændringsbekendtgørelsen indebærer ud over den mekaniske sammenskrivning en række ændringer og præciseringer af bekendtgørelsesteksten, herunder særligt,

a) at en række mindre sproglige uklarheder er præciseret,
b) at angivelsesmåden for lovreferencerne er ensrettet,
c) at bekendtgørelsen er omdisponeret, omnummereret og forskellige henvisninger i bestemmelserne opdateret, herunder særligt:
i) at anmeldereglerne er samlet i et kapitel (tidligere kapitel 5 og 7)
ii) at procesreglerne for anmeldeordningerne er flyttet (tidligere § 19 e)
iii) at frikommuneforsøgsreglen er flyttet (tidligere kapitel 8 a)
iv) at ophørsreglerne er flyttet (tidligere kapitel 6 a)
v) at overgangsreglerne er tilpasset til, at der er tale om en ny bekendtgørelse.


Se udkastet til ændring på høringsportalen
Du kan se bekendtgørelsesudkastet og Miljøstyrelsens høringsbrev, der uddybende beskriver de foreslåede ændringer, på høringsportalen. Høringsportalen