4. tilpasning til CLP-forordningen (EF nr. 1272/2008) er nu trådt i kraft

20-06-2013
Kemikalier

Den 4. tilpasning til CLP forordningen implementerer den 4. reviderede version af det Globalt Harmoniserede System for klassificering og mærkning (GHS) i EU.

Den 4. tilpasning til CLP forordningen implementerer den 4. reviderede version af det Globalt Harmoniserede System for klassificering og mærkning (GHS) i EU.

Tilpasningen omfatter bl.a. mindre lempelser af mærkningskravet, justerede kriterier for fysiske farer og opdatering af en række sikkerhedssætninger.
Med den 4. tilpasning til CLP forordningen er der indført enkelte lempelser for kravet om mærkning, således at

  • Piktogrammet ”ætsende” kan undlades for stoffer og blandinger, der er klassificeret som ætsende for metaller men ikke for hud og øjne, og som sælges til offentligheden
  • Mærkningen kan reduceres til kemisk navn eller betegnelse samt farepiktogrammer på den indre emballage for stoffer og blandinger, hvor indholdet ikke overstiger 10 ml, og som udelukkende anvendes i forsknings- og udviklingsøjemed

Der er desuden foretaget justeringer i kriterierne for de fysiske farer, bl.a. er der indført en ny farekategori for kemisk ustabile gasser, og fareklassen ”brandfarlige aerosoler” hedder nu blot ”aerosoler”, og omfatter såvel brandfarlige som ikke-brandfarlige aerosoler.

Der er desuden tilføjet enkelte nye sikkerhedssætninger (P-sætninger) mens andre er udgået, og ordlyden er justeret på nogle af de eksisterende.

Tilpasningen træder i kraft den 20. juni 2013 og finder anvendelse på stoffer fra 1. december 2014 og på blandinger fra den 1. juni 2015.

Se 4. tilpasning til CLP (Forordning Nr. 487/2013 af 8. maj 2013) (EUR-lex, pdf)