Kommunernes sagsbehandlingstider 2012

05-07-2013
Landbrug

Statistikken viser, at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i husdyrsager fortsat holder sig tæt på de 9 måneder, som vi sigter efter på området.

Som led i Husdyraftale 3 har Miljøstyrelsen foretaget et udtræk fra Husdyrgodkendelse.dk af antallet af sagsbehandlingsdage i de enkelte kommuner for afsluttede sager i 2012. Miljøstyrelsen har anmodet kommunerne om at sikre, at oplysningerne i udtrækket er korrekt. Ud af de 62 kommuner, der har afgjort sager på området, har 41 korrigeret oplysninger, mens 21 kommuner ikke har korrigeret.

Statistikken for 2012 viser herefter, at kommunernes gennemsnitlige antal sagsbehandlingsdage er 303 dage, hvilket svarer til godt 10 måneder. Der er tale om en lille stigning i forhold til 2011, hvor den gennemsnitlige sagsbehandlingstid var ca. 9 måneder.

Samtidig viser opgørelsen, at der fortsat er tale om en beskeden sagspukkel i størrelsesordenen ca. 234 sager.

Se opgørelsen over sagsbehandlingstid og udviklingen i sagspuklen i dette bilag:

Sagsbehandlingstid for husdyrsager 2012