Har du en mening om, hvordan implementeringen af PRTR-protokollen er forløbet?

10-07-2013
Industri

Danmark skal for første gang rapportere til FN om, hvordan vi har implementeret PRTR-protokollen i Danmark. PRTR-registeret over forurening fra store virksomheder er en væsentlig del af PRTR-protokollens krav. Har du input til Danmarks rapportering, opfordres du til at sende dit bidrag til Miljøstyrelsen.

Danmark skal for første gang rapportere til FN om, hvordan vi har implementeret PRTR-protokollen i Danmark.

PRTR-registeret over forurening fra store virksomheder er en væsentlig del af PRTR-protokollens krav. Har du input til Danmarks rapportering, opfordres du til at sende dit bidrag til Miljøstyrelsen.

PRTR-protokollen omfatter et forureningsregister: "PRTR-registeret"

PRTR-protokollen omfatter krav til et "PRTR-register. PRTR står for Pollutant Release and Transfer Register og er et register for udledninger til luft og vand samt oplysninger om affaldsmængder fra visse større industrier. Danmark, og de øvrige EU-lande, opfylder forpligtigelserne vedr. PRTR-registeret i protokollen ved at indberette til det fælles europæiske E-PRTR register. Registeret omfatter udledninger af 91 oplistede stoffer og affald fra ca. 28.000 industrivirksomheder i Europa. Det er kun udledninger over visse tærskelværdier, som skal indberettes. Se registeret her.

PRTR og grønne regnskaber

I Danmark har en række virksomheder i mange år haft krav til at afrapportere oplysninger om udledninger af forureninger i røg, spildevand m.m., via de grønne regnskaber. Kravene til virksomhedernes indberetning via de grønne regnskaber omfatter de oplysninger, Danmark skal indberette til PRTR-registret/E-PRTR. Du se kan samtlige grønne regnskaber her.

Offentlighedens adgang til miljøoplysninger

PRTR-protokollen er udsprunget af Århus-konventionen, som omhandler offentlighedens mulighed for indsigt i miljøforhold, herunder at kunne få oplysning om udledningen af forurening fra større virksomheder.

Input til Danmarks rapportering

UNECE, som er den europæiske del af FN i Europa, har udarbejdet et spørgeskema som basis for landenes rapportering. Spørgeskemaet kan du åbne her .

Miljøstyrelsen vil opfordre borgere, virksomheder, interesseorganisationer m.m., til at komme med ideer og forslag til rapporten over den danske implementering i den seneste 3-årige periode, med udgangspunkt i spørgeskemaet. Vi modtager gerne ideer og forslag – sendes til – inden d. 25. august 2013.

Kontakt:

Hans Erling Jensen, , telefon 72544347. Eller: Ulla Ringbæk, , telefon 72544429. Eller: MarieGravsen, , telefon 72544171