Nye regler om miljøregulering af virksomheder og husdyrbrug er trådt i kraft

21-01-2013
Landbrug

11 nye bekendtgørelser om miljøregulering af virksomheder og husdyrbrug er nu trådt i kraft. Bekendtgørelserne implementerer EU’s direktiv om industrielle emissioner.

11 nye bekendtgørelser om miljøregulering af virksomheder og husdyrbrug er nu trådt i kraft. Bekendtgørelserne implementerer EU’s direktiv om industrielle emissioner, som fastlægger rammen for miljøgodkendelse af de største og mest miljøbelastende virksomheder og husdyrbrug.

De 11 nye bekendtgørelser, som netop er trådt i kraft indeholder nye regler for de største og mest miljøtunge virksomheder og husdyrbrug, som er omfattet af IE-direktivet (i det følgende kaldet IED-virksomheder og IED-husdyrbrug), men der er også nye regler for øvrige virksomheder og husdyrbrug, som skal miljøgodkendes.

Bindende regler for Bedst Tilgængelig Teknik (BAT)
Blandt de nye regler er, at EU’s BAT-konklusioner bliver bindende for IED-virksomheder og IED-husdyrbrug, og de udløser en revurdering af den eksisterende miljøgodkendelse, der skal være færdig og ændringerne gennemført inden for fire år efter offentliggørelsen af BAT-konklusionen i EU-Tidende. De pågældende virksomheders spildevandstilladelser er også omfattet af kravet om revurdering.

Krav om basistilstandsrapport (forureningsundersøgelse)
En anden ny bestemmelse for IED-virksomheder er regler om udarbejdelse af en basistilstandsrapport (forureningsundersøgelse), hvis virksomheden bruger, fremstiller eller frigiver relevante farlige stoffer. EU Kommissionen og Miljøstyrelsen er på vej med vejledning om disse nye regler.

Virksomheder omfattet af godkendelsespligt
Godkendelsesbekendtgørelsens lister over virksomheder, der er omfattet af godkendelsespligt, er ændret. Bilag 1 indeholder nu kun IED-virksomheder og formuleringerne er væsentligt ændret i forhold til det hidtidige bilag 1. Formuleringerne følger nu direktivet, hvilket skaber en bedre sammenhæng til de relaterede BREF-dokumenter. Ikke IED-virksomheder er nu samlet på bilag 2. Overflytningen af bilag 1-virksomheder til bilag 2 er sket enten i nye punkter eller indarbejdet i eksisterende punkter.

Virksomheder med standardvilkår
Branchebilag med standardvilkår for 22 brancher (bilag 5 i den tidligere bekendtgørelse) udgår af godkendelsesbekendtgørelsen, idet de udkommer i en særskilt bekendtgørelse om standardvilkår, som kommer i høring i 1. kvartal 2013. Indtil den særskilte bekendtgørelse træder i kraft, gælder standardvilkårene fra den tidligere bekendtgørelse.

Andre specifikke ændringer
Der er desuden en række specifikke ændringer for store fyringsanlæg, affaldsforbrændingsanlæg, fyringsanlæg på platforme, gasmotorer og turbiner, forbrænding af træaffald, anlæg der bruger organiske opløsningsmidler m.m. En oversigt over bekendtgørelserne findes i høringsnotatet fra høringen over bekendtgørelserne, som fandt sted i efteråret 2012. Her findes også en gennemgang af høringssvarene.

Bekendtgørelse om miljøtilsyn
En ny bekendtgørelse om miljøtilsyn er forsinket, men forventes at udkomme i februar 2013.