Beholderkontrol: Ny bekendtgørelse og kontrakt med Teknologisk Institut om sekretariatsbetjening

03-01-2013
Landbrug

Den 1. januar 2013 trådte ny bekendtgørelse om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft i kraft. Teknologisk Institut skal varetage sekretariatsbetjening af bestyrelsen for beholderkontrolordningen.

Den 1. januar 2013 trådte ny bekendtgørelse om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft i kraft. Teknologisk Institut skal varetage sekretariatsbetjening af bestyrelsen for beholderkontrolordningen.

Bekendtgørelsen kan ses på retsinformation og erstatter den tidligere beholderkontrolbekendtgørelse med senere ændringer.

Den nye beholderkontrolordning indfører som noget nyt 5 års-kontrol på beholdere beliggende inden for 100 meter fra vandløb og søer over 100 m². Dette skal give øget sikkerhed mod udslip til vandmiljøet. Bekendtgørelsen er endvidere generelt opdateret, bl.a. er visse gebyrer justeret som følge af den almindelige pris- og lønudvikling.

Udkastet til ny beholderkontrolbekendtgørelse har sammen med et udkast til ændring af husdyrgødningsbekendtgørelsen (byggeblad for gyllebeholdere) været i offentlig høring hos en bred kreds af myndigheder og organisationer fra den 12. oktober til den 12. november 2012.

Der er på baggrund af de indkomne svar foretaget en række justeringer i beholderkontrolbekendtgørelsen.

Høringssvar og høringsnotat kan ses på høringsportalen .

Kontrakt med teknologisk institut
Miljøstyrelsen har desuden indgået en ny kontrakt med Teknologisk Institut om sekretariatsbetjening af bestyrelsen for beholderkontrolordningen. Kontrakten er gældende fra den 1. januar 2013. Miljøstyrelsen vil løbende overveje, om der er behov for at konkurrenceudsætte kontrakten.

Kontrakt med Teknologisk Institut om sekreariatsbetjening