Nye svært nedbrydelige POP-stoffer i Arktis

22-02-2013

Forskere fra DCE, det Nationale Center for Miljø og Energi, Århus Universitet har undersøgt den potentielle forekomst af nye svært nedbrydelige stoffer i Arktis. DCE finder specielt at de nye flammehæmmere, kortkædede klorparafiner samt visse pesticider, blandt andet Endosulfan, kan forventes at forekomme i Arktis.

Undersøgelsen ”Nye kontaminanter med relevans for det arktiske miljø” 

Undersøgelsen bygger på en gennemgang af eksisterende data af nye svært nedbrydelige kontaminanter - de såkaldte PBT stoffer i miljøet i og udenfor Arktis for at undersøge om stofferne kan forventes at findes i de grønlandske dyr.

Rapporten ”Nye kontaminanter med relevans for det arktiske miljø” .

Yderligere monitering

På baggrund af rapportens anbefalinger har Miljøstyrelsen igangsat yderligere undersøgelser af, om specielt nye flammehæmmere og kortkædede klorparafiner (SCCP)  findes i niveauer over detektionsgrænsen i forskellige dyr i Grønland. Analyser gennemføres ved at screene allerede indsamlede prøver.

Hvis stofferne findes i dyrene, vil de fremover indgå i det eksisterende overvågningsprogram, AMAP – det arktiske moniteringsprogram, som gennemføres i Grønland og som udføres i et nært samarbejde med andre arktiske lande.

Global regulering

Det forventes også, at Styrelsen, på baggrund af rapportens anbefalinger, vil få undersøgt om pesticidet Endusulfan findes i grønlandske dyr.  Stoffet er allerede fundet flere steder i Grønland og optaget på Stockholmkonventionen som forbyder brugen af 21 POP stoffer,  Endusulfan må dog benyttes med visse undtagelser.

Arktiske dataserier er således vigtig dokumentation for yderligere regulering og forbud af nye stoffer.

Miljøstyrelsens arktiske miljøstøtteprogram DANCEA har bidraget til undersøgelsen