Vigtigt fortsat at beskytte smådyr i vandløb

17-12-2013

Det er vigtigt at overholde de begrænsninger, der fastsættes i forbindelse med godkendelsen af insektgifte. Det bekræfter ny forskning om, hvordan insektgifte kan påvirke livet i vandløb.

To forskningsprojekter gør os nu klogere på effekterne af insektmidler, der bruges på marker og i frugtplantager. Begge projekter undersøger effekter af sprøjtemidler med lambda-cyhalothrin på vandlevende smådyr. 

Det første projekt viser, at når de vandlevende smådyr udsættes for lambda-cyhalothrin, så stiger dødeligheden og transporten med strømmen ligesom de spiser mindre og får færre unger. Effekterne er større, hvis smådyrene udsættes for lambda-cyhalothrin tre gange i stedet for en gang.

Forskerne mener, ud fra tidligere målinger af koncentrationer af i lambda-cyhalothrin vandløb, at effekterne kan forekomme under danske forhold. Miljøstyrelsen vurderer dog ikke, at dette er realistisk, hvis man overholder de nuværende betingelser for godkendelse. Restriktionerne i godkendelsen betyder for eksempel at den sprøjtefri bufferzonen i markafgrøder skal være 20 meter, i frugtbuske og planteskoler 30 meter og i skovbrug og frugttræer på 50 meter. Herudover er der restriktioner på den dosering, der maksimalt må anvendes. Undersøgelsen understreger dog, at det er vigtigt at overholde de fastsatte begrænsninger for at beskytte smådyrene i vandløb.
Den anden undersøgelse dokumenterer, at selv indenfor nært beslægtede arter af vandlevende organismer er der stor forskel på følsomheden over for lambda-cyhalothrin. Det er derfor vigtigt at teste sprøjtemidler på en række forskellige arter, inden de godkendes. Undersøgelsen viser også at en følsom art, som den er defineret af Dansk Vandløbs Fauna Indeks (DVFI), ikke er ensbetydende med, at denne art er særligt følsom over for en insektgift. Resultaterne indikerer om en given art, anvendt i et forsøg i forbindelse med godkendelse, er en følsom art.
Miljøstyrelsen vurderer, at resultaterne er interessante i forhold til fremover at kunne adskille effekter af sprøjtemidler fra andre faktorer, der påvirker i vandløb.
Miljøstyrelsen støtter et forskningsprojekt ”Udvikling af en pesticidskadeindikator til danske vandløb”, der vil undersøge om det er muligt at lave et indeks der viser effekter bedre end det indeks, som benyttes lige nu.
Begge forskningsprojekter har modtaget støtte fra Miljøstyrelsens Program for Bekæmpelsesmiddelforskning, og er udført af forskere fra Institut for Bioscience på Aarhus Universitet og Biologisk Institut på Syddansk Universitet.

Læs forskningsrapporten ”Betydningen af gentagne pulse af lambda-cyhalothrin for makroinvertebratfaunaen i vandløb (PESTPULS)”.

Læs projektartikel, skrevet af rapportens forfattere.

Læs forskningsrapporten ”Rangordning af vandløbssmådyrs tolerance over for miljørealistiske koncentrationer af pyrethroider".

Læs projektartikel, skrevet af rapportens forfattere .


Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter inden for miljøsektoren, finansieret af Miljøstyrelsens undersøgelsesbevilling. Det skal bemærkes, at en sådan offentliggørelse ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter.