Optagelse af gylleudbringningsteknologier på Miljøstyrelsens Teknologiliste

06-08-2013
Landbrug

Miljøstyrelsen har på baggrund af ny viden om gylleudbringningsteknologier opdateret de tilpassede dokumentationskrav. I hovedtræk består de tilpassede krav i dokumentation af pH niveau og stabilitet i forsuret gylle ved udbringning.

Tilpassede dokumentationskrav

I de "tilpassede dokumentationskrav" fra november 2011 lempede Miljøstyrelsen optagelseskravene for forsuringsteknologier til udbringning af gylle på Teknologilisten. Det har hidtil været et krav, at teknologiproducenten udfører en test for hver gylletype som teknikken ønskes optaget efter – dette bliver nu ændret.

Testresultater

Nye testresultater har vist, at gylle med varierende tørstofindhold og forskellig bufferkapacitet kan stabiliseres til pH omkring 6,0 selv efter flere måneders opbevaring i gylletanken efter forsuring uafhængigt af hvilken gylletype, der er tale om.

Ikke længere krav om test på hver gylletype

På baggrund af de gennemførte test er der ikke længere faglig begrundelse for fortsat at stille krav om test på hver gylletype. Det skal dog fortsat dokumenteres, at pH-værdien kan stabiliseres til pH 6 eller derunder på udbringningstidspunktet. Test efter de tilpassede dokumentationskrav gælder udelukkende for husdyrgødning og ikke ved tilsætning af f.eks. kunstgødning. Beslutningen er truffet med bistand fra Udvalget for Miljøeffektive Landbrugsteknologier (MELT).

Betydning af de nye regler

Ændringerne betyder, at eksisterende og nye udbringningsteknologier med forsuring kan finde anvendelse på alle gylletyper (herunder afgasset husdyrgødning) uanset hvilken gylletype, teknologien er testet på. For at sikre tilstrækkelig miljøeffekt er det vurderet, at der for tankforsuring på udbringningstidspunktet, tidligst 24 timer inden udbringning, skal udtages en gylleprøve, såfremt gylletanken har indhold af afgasset husdyrgødning.

I medfør af de nye optagelseskrav er Teknologilisten ajourført for allerede optagede teknologier til forsuring af gylle med henblik på udbringelse.

De opdaterede tilpassede dokumentationskrav kan læses her .