Ny national kortlægning af boliger belastet af vejstøj i 2012

29-08-2013
Støj

Den seneste opgørelse viser, at ca. 723.000 boliger er udsat for vejstøj over den vejledende grænseværdi på 58 dB

Den nyeste kortlægning af vejstøj, som er baseret på data fra 2012 viser, at ca. 723.000 boliger her i landet er udsat for støj fra veje, der overskrider den vejledende grænseværdi på 58 dB. Heraf er ca. 141.000 boliger stærkt belastet af støj, som er 10 dB højere end grænseværdien – altså over 68 dB eller endnu højere.

Støj fra Motorring 3

Støjen kortlægges hvert femte år
Hvert femte år får Miljøstyrelsen udarbejdet en opgørelse over antallet af boliger i Danmark, der er belastet med vejstøj.

Opgørelsen er et skøn baseret på de data, der blev indsamlet i forbindelse med den strategiske EU kortlægning af støj i 2012, som blev gennemført af Vejdirektoratet og kommunerne i hovedstadsområdet samt Odense, Aarhus og Aalborg. Desuden er blandt andet Horsens Kommunes frivillige støjkortlægning anvendt som model ved omregningen af data til en opgørelse på nationalt niveau.

Gunstig udvikling fra 2007-12
Dette skøn er en indikator for udviklingen i støjbelastningen fra vejtrafik i Danmark. Resultatet af opgørelsen viser, at der har været en gunstig udvikling i støjbelastningen fra 2007 til 2012. Antal boliger over den vejledende grænseværdi på 58 dB er 8 % lavere i den nye kortlægning i forhold til kortlægningen fra 2007. Antal stærkt støjbelastede boliger er tilsvarende 26 % lavere end i 2007.

Set over en længere årrække har antallet af støjbelastede boliger været stabilt. I 2001 blev antallet opgjort til 705.000 boliger over grænseværdien. Ved opgørelsen i 2007 var der en stigning til 785.000, og nu i 2012 ser det ud til, at der er sket et lille fald og antallet er tilbage på samme niveau som i 2001.

Konklusioner skal drages med forsigtighed da metode bliver bedre og bedre
Konklusioner om udviklingen i antallet af støjbelastede boliger skal drages med forbehold af flere grunde. Generelt skal der tages højde for usikkerheder ved indsamling og omregning af data, desuden er metoderne til kortlægning og beregning af støj forbedret gennem det seneste årti, hvorfor der er anvendt forskellige metoder i henholdsvis 2001, 2007 og 2012.

Læs mere i arbejdsrapporten fra Miljøstyrelsen nr. 5, 2013: National kortlægning af boliger belastet af vejstøj i 2012.

Læs mere om støj og støjbekæmpelse på Miljøstyrelsens hjemmeside