Ny bestyrelse for gyllebeholderkontrolordningen

19-04-2013
Landbrug

Miljøstyrelsen har nedsat en ny bestyrelse for beholderkontrolordningen (tidligere kendt som 10-års kontrollen). Læs her om bestyrelsens sammensætning og om bestyrelsens forestående opgave med at revidere den gældende vejledning på området.

Miljøstyrelsen har nedsat en ny bestyrelse for beholderkontrolordningen (tidligere kendt som 10-års kontrollen). Den nye bestyrelse består af en blanding af erfarne og helt nye medlemmer. Bestyrelsen varetager i samarbejde med sekretariatet for beholderkontrolordningen ved Teknologisk Institut og Miljøstyrelsen administrationen af ordningen.

Om beholderkontrolordningen
Beholdere for flydende husdyrgødning og ensilagesaft skal kontrolleres mindst hvert 10. år af autoriserede kontrollanter for at forebygge udsivning og beholderbrud.

Beholderkontrolordningen var tidligere kendt som 10-års beholderkontrollen, men da den nye bekendtgørelse på området også indeholder regler om 5-års kontrol, er ordningen omdøbt til ”beholderkontrolordningen”.

Ny bestyrelse
Beholderkontrolordningen ledes af en bestyrelse, der bl.a. tildeler autorisationer, foretager stikprøver af kvaliteten af kontrollanternes arbejde og afgiver indstilling om de retningslinjer, som de autoriserede kontrollanter skal lægge til grund ved udførelsen af en kontrol.

Den nye bekendtgørelse indebærer ændringer i sammensætningen af bestyrelsen. Miljøstyrelsen har derfor nedsat en ny bestyrelse for beholderkontrolordningen, der med virkning fra i dag erstatter den siddende bestyrelse.

Den nye bestyrelse har fået følgende sammensætning:
• Formand Hans Peter Olsen, kontorchef i Miljøstyrelsen, repræsentant for Miljøstyrelsen.
• Jørgen Hviid, Videncentret for Landbrug, repræsentant for Landbrug & Fødevarer.
• Ove Johansen, Assens Kommune, repræsentant for KL.
• Henrik Junker, Spæncom A/S, repræsentant for beholderproducenterne.
• Emanuel Laursen, Vest Consult ApS, repræsentant for de autoriserede kontrollanter.
• Peder Blåbjerg Pedersen, Muleby-kontrol ApS, suppleant for Emanuel Laursen.

Revision af vejledningen om 10-års kontrol af gyllebeholdere
En af de første opgaver for den nye bestyrelse bliver en opdatering af den gældende vejledning på området. Vejledningen om 10-års kontrol af gyllebeholdere blev skrevet i forbindelse med ordningens etablering i 1997 og er efterfølgende revideret i 2005.

Vejledningen skal revideres for at afspejle de ændringer, der følger af den nye beholderkontrolbekendtgørelse, herunder at gyllebeholdere inden for 100 meter fra vandløb og søer over 100 m² skal kontrolleres hvert 5. år i stedet for hvert 10. år, og at kompetencen til at beslutte, at der skal udføres supplerende eftersyn, er flyttet fra kontrollanten til kommunalbestyrelsen. Samtidig med opdateringen af vejledningen vil de skemaer, som kontrollanterne anvender ved afrapporteringen af en kontrol, blive opdateret.

Udkastet til ny vejledning om beholderkontrol vil komme i offentlig høring, inden Miljøstyrelsen udsteder den endeligt.