Ikke dispensation til at udbringe gylle på frossen jord

05-04-2013
Landbrug

Miljøministeren meddeler afslag i 15 sager om adgang til at udbringe gylle på frossen jord, da der ikke foreligger ekstraordinære forhold.

- Miljøministeren meddeler afslag i 15 sager om adgang til at udbringe gylle på frossen jord, da der ikke foreligger ekstraordinære forhold.

På baggrund af den usædvanligt kolde marts måned har miljøministeren modtaget en række ansøgninger om adgang til at udbringe gylle på frossen jord. Ansøgningerne er begrundet i, at landmændene mangler opbevaringskapacitet.

Efter husdyrgødningsbekendtgørelsen [1] er der forbud imod udbringning af husdyrgødning på vandmættet, oversvømmet, frossen eller snedækket jord. Frossen jord er nærmere fastlagt i bekendtgørelsen [2] .

Forbuddet er begrundet i en række væsentlige hensyn til miljøet. Udbringning på frossen jord skaber bl.a. fare for, at gødningen strømmer til søer eller vandløb, hvor den forurener og kan forårsage fiskedød. Udledningen kan f.eks. ske via dræn, ved tøbrud eller ved regnskyl. Det er samtidig uhensigtsmæssigt i forhold til gødningsvirkningen af gyllen.

Endvidere indeholder husdyrgødningsbekendtgørelsen regler om tilstrækkelig opbevaringskapacitet [3] .De betyder, at en landmands opbevaringskapacitet for husdyrgødning normalt vil svare til mindst 9 måneders tilførsel. For visse kvægbrug vil en opbevaringskapacitet svarende til 7 måneders tilførsel dog anses for tilstrækkeligt [4] . Reglerne indebærer, at landmænd med utilstrækkelig opbevaringskapacitet har pligt til at finde alternative opbevaringsmuligheder hos andre.

Den 4. april 2013 har miljøministeren meddelt afslag i 15 sager. Begrundelsen er, at der ikke i nogen af de fremsendte ansøgninger er påvist ekstraordinære og uforudseelige forhold, der kan føre til en dispensation på nuværende tidspunkt. Der er herved lagt vægt på, at der med den beholderkapacitet, som reglerne foreskriver, tidligst vil kunne opstå problemer i midten af april, idet der var gode udbringningsforhold frem til midten af september sidste år.

Kommunen eller den lokale landboforening kan evt. være behjælpelig med at finde ledig opbevaringskapacitet i de enkelte områder. Evt. kan en maskinstation inddrages til at forestå transporten af gyllen.


[1] Jf. § 30 stk. 2, i bekendtgørelse nr. 764 af 28. juni 2012 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. (husdyrgødningsbekendtgørelsen).

[2] Jf. § 3, stk. 1 nr. 26 og 27.

[3] Jf. § 9 i bekendtgørelse nr. 764 af 28. juni 2012 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. (husdyrgødningsbekendtgørelsen).

[4] Kvægbrug, hvor mindst 2/3 af dyreenhederne udgøres af kvæg, og hvor dyrene går ude i sommerhalvåret.