Høring af ændring af husdyrgødningsbekendtgørelsen

11-04-2013
Landbrug

Nye muligheder for anvendelse af miljøteknologi som alternativ til nedfældning af gylle på sort jord, krav om større areal til udbringning af minkgødning pga. ændret DE-beregning samt øvrige mindre ændringer og præciseringer.
BEMÆRK: LINK ER NU RETTET.

Udkast til nye regler indeholder en række præciseringer af kravene til staldanlæg og opbevaringsanlæg og giver landmænd nye muligheder for anvendelse af miljøteknologi. Sidstnævnte giver landbruget et alternativ til nedfældning af gylle på sort jord, og der udsendes med bekendtgørelsen en ny opdateret logbog tilpasset de nye miljøteknologiske muligheder. Omregningsfaktoren for mink ændres desuden fra 34 til 30 årstæver per dyreenhed, som betyder, at der skal anvendes ca. 13 % større areal ved udbringning af gødning fra mink. Desuden sker der mindre ændringer for de kvægbrug, der benytter den danske undtagelse fra nitratdirektivet.

Miljøteknologi som alternativ til nedfældning på sort jord
I dag kan landmanden vælge mellem nedfældning og forsuring, når gyllen skal udbringes på fodergræsmarker. Miljøstyrelsen ønsker at udvide muligheden for frit at vælge teknologi og foreslår derfor en ændring, der gør det muligt at vælge mellem nedfældning eller forsuring ved udbringning på sort jord. Hvis der forsures på sort jord, skal landmanden senere samme år også anvende forsuring på et mindre areal med vintersæd eller vinterraps. Herved sikres det, at ammoniakemissionen reduceres i samme omfang, som hvis landmanden havde nedfældet på arealet med sort jord.

Mulighed for fotologning af flydelaget
Sammen med bekendtgørelsesudkastet udsendes der et udkast til ny opdateret logbog tilpasset de nye miljøteknologiske muligheder. Logbogen indeholder som noget nyt et afsnit omkring fotologning af flydelaget og et afsnit omkring føring af logbog ved anvendelse af ammoniakreducerende teknologier.

Ændring af DE-beregningen for mink
Den ændrede omregningsfaktor for mink har baggrund i en aftale med pelsdyrerhvervet. Der henvises til nyheden udsendt af Miljøstyrelsen 5. marts 2013 .

Præciseringer og mindre ændringer i bekendtgørelsen
Der foreslås herudover følgende præciseringer og mindre ændringer:

  • implementering af de ændrede betingelser, der er indeholdt i den fornyede danske undtagelse fra nitratdirektivet, og som giver kvægbrug lov til at udbringe op til230 kg. N/ha mod normalt højst170 kg. N/ha,
  • en afklaring af, at mave- og tarmindholdet fra slagtede husdyr skal betragtes som husdyrgødning og ikke slagteriaffald,
  • en definition af begrebet ”løbegård” og en tydeliggørelse af, hvilke regler der gælder for løbegårde,
  • indførelse af en klar skelnen mellem opsamlingsanlæg og opbevaringsanlæg og et forbud mod at tilbageføre fast gødning, når det først er overført til opbevaringsanlægget,
  • en præcisering af, at en gyllebeholder er etableret, når der er meddelt tilladelse eller godkendelse til den; og altså ikke først, når den fysisk er opført.
  • ny frist for etablering af gyllebarriere eller indsendelse af afviklingsplan,
  • begrænsninger i anvendelsen af ammoniakreducerende teknologier til erstatning af tæt overdækning nær naboer,
  • genindførelse af kravet om nedbringning af flydende husdyrgødning inden 6 timer som konsekvens af den foreslåede mulighed for at undlade nedfældning.

Definitionen af frossen jord

På baggrund af erfaringerne med det nye forbud mod udbringning af gylle på frossen jord er Miljøstyrelsen desuden indstillet på at se på, om husdyrgødningsbekendt­gør­el­sens definitioner af frossen jord bør ændres.

Se udkastet til ændring på høringsportalen
Du kan se bekendtgørelsesudkastet, udkastet til ny logbog for overdækning af gyllebeholdere og Miljøstyrelsens høringsbrev, der uddybende beskriver de foreslåede ændringer, på høringsportalen .