Der må ikke udbringes gylle på frossen jord

03-04-2013
Landbrug

- landmænd med fulde gylletanke skal derfor finde alternative opbevaringsmuligheder

- landmænd med fulde gylletanke skal derfor finde alternative opbevaringsmuligheder.

Det er forbudt at udbringe gylle på frossen jord. Det er desuden generelt forbudt at udbringe gylle, hvis der er fare for afstrømning til vandmiljøet (ifølge § 30, stk. 2, i husdyrgødningsbekendtgørelsen). Udbringning af gylle på frossen jord kan desuden skade afgrøderne og give et øget ammoniaktab.

Jorden er frossen, når det pga. frost i jorden ikke er muligt at nedbringe husdyrgødningen på bar jord. På bevokset jord er jorden frossen, indtil jorden er optøet i hele pløjelagets dybde (mindst 15 cm). Overfladisk nattefrost betragtes ikke som frossen jord, hvis jorden optøs i løbet af dagen.

Det kolde vejr i foråret har medført, at enkelte landmænd på grund af manglende opbevaringskapacitet har problemer med fulde gylletanke. Samtidig kan de ikke udbringe gyllen på markerne, fordi jorden fortsat er frossen.  I tilfælde af problemer med manglende opbevaringskapacitet i gylletanken opfordres landmænd derfor til at indgå aftaler om at få gyllen opbevaret et sted, hvor der er ledig gyllebeholderkapacitet.

Læs i øvrigt om sæson for udbringning af gylle .

Spørgsmål om udbringning af gylle kan rettes til kommunen, som fører tilsyn med området. Kommuner, der eventuelt oplever særlige udfordringer med gyllebeholderkapacitet som følge af vejret eller har spørgsmål eller bemærkninger til reglerne, er velkommen til at kontakte Miljøstyrelsen.