Stop med at bruge sprøjtemidler med bifenox

07-09-2012


Sådan lyder anbefalingen fra Miljøstyrelsen til landmændene efter det har vist sig, at sprøjtemidler med aktivstoffet bifenox kan forurene grundvandet.

Sådan lyder anbefalingen fra Miljøstyrelsen til landmændene efter det har vist sig, at sprøjtemidler med aktivstoffet bifenox kan forurene grundvandet.
Sprøjtemidler med aktivstoffet bifenox, der har været godkendt til at bekæmpe ukrudt i korn, raps og frøgræs må fremover ikke længere bruges på danske afgrøder. Forbuddet kommer efter, at Miljøstyrelsen har vurderet, at stoffet kan medføre en forurening af grundvandet. Forbuddet mod at sælge midlerne gælder allerede fra 1. november 2012, mens landmændene har frist indtil 15. juni 2013. Anvendelse kan finde sted frem til 1. juni, hvorefter der er 14 dage til bortskaffelse.


Vi opfordrer dog landmændene til enten bortskaffer de rester, de har stående eller vente med at bruge rester til foråret, hvor der ikke er målt udvaskning til grundvand i modsætning til efterårsanvendelse, der kan medføre en forurening af grundvandet ”, siger kontorchef i Miljøstyrelsen Lea Frimann Hansen

I øjeblikket er der kun et enkelt produkt på det danske marked med bifenox – ” Fox 480 SC” . Producenten har allerede stoppet salget af midlet i Danmark, og oplyser i øvrigt, at det ikke er solgt til danske distributører i 2012.

Derfor bliver sprøjtemidler med bifenox forbudt
Miljøstyrelsen har fået testet bifenox i Varslingssystemet for pesticider i grundvand (VAP). Bifenox er blevet testet syv forskellige steder, og i to undersøgelser blev grænseværdien overskredet med nedbrydningsproduktet bifenox-syre. Miljøstyrelsen vurderer, at koncentrationerne er så høje og fundene så hyppige, at grænseværdien kan være overskredet som årsgennemsnit.

Ud over risikoen for at forurene grundvandet viste undersøgelsen i varslingssystemet, at bifenox på markerne kan nedbrydes til det kræftfremkaldende stof nitrofen, der er identisk med et ældre ukrudtsmiddel. Nitrofen blev fundet i drænvandet, og man ved ikke præcist, hvilken risiko der er for bl.a. vandorganismer. Nitrofens alvorlige effekter medførte, at det blev forbudt at anvende i EU i 1986.

Miljøstyrelsen orienterer nu de øvrige medlemslande i EU om de nye undersøgelser.

Læs pressemeddelelse fra miljøminister Ida Auken (linket er ikke længere aktivt)

Yderligere oplysninger:
Kontorchef: Lea Frimann Hansen i Miljøstyrelsen, tlf. 72544546, e-mail


BAGGRUND
Bifenox blev godkendt i Danmark i maj 2008 til anvendelse i korn om foråret samt raps og frøgræs om efteråret. Det første år var der et salg på 10.176 kg, som de følgende år er faldet til 854 kg i 2011. Godkendelsen blev givet på baggrund af producentens undersøgelser af stoffet, der viste, at grænseværdien i grundvand ikke ville blive overskredet.


Miljøstyrelsens vurdering af ricisi ved brug af bifenox:

Bifenox vurderes, på baggrund af de nyeste vurderinger og undersøgelser, at kunne udgøre en uacceptabel risiko mht. udvaskning af metabolitten bifenox-syre ved anvendelserne i korn, raps og frøgræs. Undersøgelserne fra Varslingssystemet viser, at der sker en udvaskning af bifenox-syre i koncentrationer over > 0,1 µg/L i grundvandsinstallationerne på Silstrup i 3-5 måneder efter efterårsanvendelse i både vårbyg med udlæg og i frøgræs.

Desuden viser de nye undersøgelser i Varslingssystemet, at nedbrydningsproduktet nitrofen dannes under danske feltforhold. Nitrofen blev i marts 1987 opført på det tidligere forbudsdirektiv for sprøjtemidler (direktive 79/117/ECC). Nitrofen er efter EU’s klassificeringsdirektiv ( 67/548/EEC) mærket; Kræftfremkaldende (Carc. Cat. 2); R45 Skadende for reduktionen (Repr. Cat. 2); R61 Sundhedsskadelig (Xn); R22 og Miljøfarlig (N); R50/53.
Fundene i varslingssystemet viser, at flora og fauna i såvel jord som i overfladevand kan eksponeres for nitrofen i perioder fra kort efter udbringningen og frem til små 3 måneder senere. Der er ikke indsendt tilstrækkelig dokumentation for nitrofens skæbne og effekter, til at der kan udføres en egentlig risikovurdering. Pga. den alvorlige klassificering er der risiko for at nitrofen udgør en uacceptabel risiko for miljøet.

Frister for salg, anvendelse og bortskaffelse
Stop for salg af midler med bifenox: 1. november 2012
Stop for brug af midler med bifenox: 1. juni 2013 (jf. etiketten)
Frist for bortskaffelse: 15. juni 2013