Dansk undtagelse fra nitratdirektivet

21-09-2012
Landbrug

En kvægbruger kan få forhøjet sit harmonikrav fra de normale 170 kg kvælstof pr. hektar for kvæg til 230 kg kvælstof pr. hektar mod, at kvægbrugeren dyrker sine marker mere miljøvenligt

En kvægbruger kan få forhøjet sit harmonikrav fra de normale 170 kg kvælstof pr. hektar for kvæg til 230 kg kvælstof pr. hektar mod, at kvægbrugeren dyrker sine marker mere miljøvenligt.

Den danske undtagelse fra nitratdirektivet, som betyder, at kvægbrugere kan udbringe husdyrgødning på op til 230 kg kvælstof pr hektar, blev efter lang tids forhandling med Kommissionen vedtaget d. 18.september 2012 ved en afstemning i Nitratkomiteen i Bruxelles.

Den nye undtagelse er ændret en smule i forhold til tidligere. Bl.a. skal jordprøverne nu tages hvert 4. år i stedet for hvert 3. år, og undtagelsesbrug må nu udså lucerne som alternativ til kløver. Samtidig er der kommet flere dokumentationskrav til både landmanden og til myndighederne for fortsat at sikre, at undtagelsen ikke bidrager til en forurening af vandmiljøet.

I 2002/2003, hvor Danmark fik den første undtagelse, var der 1845 undtagelsesbrug med et samlet landbrugsareal på 123.000 ha, og i 2009/10 var der 1507 undtagelsesbrug med et samlet landbrugsareal på 135.000 ha. Der er altså ikke set en stigning i antal landbrug med undtagelse, men de er blevet større. Før de nye regler træder i kraft, skal der foretages ændringer i de berørte regelsæt under Miljøministeriet og Fødevareministeriet.

Fakta om undtagelsen
Undtagelsen betyder, at en kvægbruger kan få forhøjet sit harmonikrav fra de normale 170 kg kvælstof pr. hektar for kvæg til 230 kg kvælstof pr. hektar mod, at kvægbrugeren dyrker sine marker mere miljøvenligt inden for nogle nøje fastsatte betingelser.

De betingelser betyder et sædskifte, hvor der dyrkes afgrøder med et særlig højt kvælstofoptag og en lang vækstsæson på mindst 70 % af bedriftens areal. Dertil stilles der bl.a. krav til ompløjning af kvælstofholdige afgrøder, og jordens indhold af kvælstof og fosfor skal undersøges med jordprøver hvert 4. år.