Differentieret betaling - en mulig vej til miljørigtig elektronik

22-11-2012
Affald

Nyt projekt peger på, at en miljø-afvejet betaling kan motivere producenter til at tænke genbrug ind - allerede i designfasen.

Miljøstyrelsens projekt ”Miljørigtigt design af elektronisk udstyr” peger på, at en miljø-afvejet betaling for affaldsbehandling af elektronikaffald vil motivere producenterne til at tænke genbrug af ressourcer bedre ind - allerede i produkternes designfase.

Elektronikaffald i container

Producentansvar har endnu ikke givet miljørigtig elektronik
Etablering af systemer for producentansvar er et krav i EU’s Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) direktiv. Et af formålene med producentansvaret er at motivere producenterne til miljørigtigt design.

Men projektet viser, at der stort set ikke er nogen lande i Europa - herunder Danmark - der har løst udfordringen med at skabe tilstrækkelige incitamenter til effektivt at få tænkt miljø, ressourcer og bortskaffelse ind i design af elektronikudstyr.

Miljørigtigt design kan nedsætte miljøpåvirkningen fra elektronik med op til 80 procent
I en rapport fra European Environmental Bureau vurderes det, at en målrettet satsning på miljørigtigt design vil kunne nedsætte miljøpåvirkningen fra elektriske og elektroniske produkter med op til 80 procent.

Miljørigtigt designede produkter med høj miljøperformance er kendetegnet ved, at råstoffer og materialer kan genbruges eller genindvindes på en nem og miljøvenlig måde - og ved at den resterende affaldsfraktion ikke eller kun i ringe grad belaster miljøet.

Dårlig miljøperformance skal koste mere
I ”Miljørigtigt design af elektronisk udstyr” peges på en ny og tilpasset model med indbygget miljøperformance, som vil betyde, at producenter af produkter med dårlig performance skal betale mere til det fælles indsamlings- og behandlingssystem. Producenter af elektriske og elektroniske produkter med høj miljøperformance slipper tilsvarende billigere.

Modellen - som er inspireret af en ordning indført i Frankrig - vil være en videreudvikling af det nuværende danske system for producentansvar, hvor producenterne betaler deres andel af de samlede omkostninger alene ud fra vægten af produktionen.

Mere detaljeret analyse udarbejdes
Miljøstyrelsen arbejder videre med en mere detaljeret analyse af forslaget om differentieret betaling for producenterne. Herunder vurderes, om forslaget reelt vil give det nødvendige incitament til at producere mere miljørigtig elektronik. Samtidig skal omfanget af den administration, der skal til for at realisere forslaget, vurderes mere præcist.

Pant og skatter også en mulighed
Miljøprojektet lister yderligere otte forslag til at fremme en udvikling, som bedre udnytter potentialet for miljøvenligt design. Herunder bl.a. brug af miljøskatter og pant på småt elektronikaffald.

Download projektet: Miljørigtigt design af elektronisk udstyr

Projektets forslag og anbefalinger baserer sig på research af systemerne i landene både i og uden for EU samt drøftelser med en lang række aktører i elektronik varekæden i Danmark og internationalt.

WEEE direktivet:

EU landenes nationale ordninger udspringer af EU’s Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) direktiv. Direktivet kræver, at medlemslandene etablerer systemer, hvor producenter og importører tager ansvar for deres produkter i bortskaffelsesfasen. Direktivet indeholder mål for tilbagetagning og nyttiggørelse og har til hensigt at reducere mængden af elektronikaffald og fremme genbrug og genanvendelse.