Sagsbehandlingstiden for husdyrbrug i 2011

23-03-2012
Landbrug

Sagsbehandlingstiden for sager om godkendelse af husdyrbrug var 9 måneder i 2011. Næsten alle anmeldesager blev afgjort inden for den normale tidsfrist på to måneder.

Sagsbehandlingstiden for sager om godkendelse af husdyrbrug var 9 måneder i 2011. Næsten alle anmeldesager blev afgjort inden for den normale tidsfrist på to måneder.

Udtræk fra Husdyrgodkendelse.dk viser, at kommunernes gennemsnitlige antal sagsbehandlingsdage er 275 dage, hvilket svarer til ca. 9 mdr. I løbet af sagsbehandlingen ligger sagerne i gennemsnit hos ansøger i 49 dage. Dermed er den fulde sagsbehandlingstid 323 dage, dvs. ca. 11 mdr.

Som led i Husdyraftale 2 har Miljøstyrelsen foretaget et udtræk fra Husdyrgodkendelse.dk af antallet af sagsbehandlingsdage i de enkelte kommuner for afsluttede sager i 2011. Miljøstyrelsen har forud for udtrækket anmodet kommunerne om at sikre, at afslutningsdatoerne for de sager, der er afsluttet i perioden, er korrekte, ligesom kommunerne har haft opgørelsen til gennemsyn forud for denne udsendelse.

I foråret 2011 er der indført nye anmeldeordninger, der betyder en forenklet sagsbehandling i en række sager. En undersøgelse lavet af Miljøstyrelsen og KL viser, at størstedelen (94 %) af disse sager afgøres indenfor tidsfristen.

Se opgørelsen over sagsbehandlingstid og udviklingen i ”sagspuklen” i disse bilag:

Bilag 1. Udtræk af sagsbehandlingstider fra husdyrgodkendelse.dk

Bilag 2. Sagspuklens udvikling