Ny undersøgelse: Ukrudtsmidlers effekt på vildtlevende planter

06-06-2012

Projektet undersøger effekter af ukrudtsmidler (herbicider) på planter, der vokser i naturlige og semi-naturlige habitater i agerlandet som f.eks. levende hegn, markkanter og andre småbiotoper.
Det er vurderet om risikovurderingen af sprøjtemidler i sin nuværende form yder en tilstrækkelig beskyttelse af disse planter og deres habitater.

Undersøgelser indikerer, at risikovurderingen af ukrudtsmidler, som den gennemføres i dag, er utilstrækkelig på nogle områder, og dermed ikke altid giver den tilstrækkelige beskyttelse af non-target planter og deres habitater. Planterens frøproduktion synes at være en mere følsom effektparameter for risikovurderingen af herbicider end biomasse uafhængigt af planteart, plantens livslængde (enårig, to-årig eller flerårig) og vækststadie på eksponeringstidspunktet I dag benyttes effekten på frøproduktionen kun yderst sjældent som effektparameter ved risikovurderingen.
Risikovurdering, der er baseret på effekter på biomassen eller visuelle effekter, som er det normale, undervurdere sandsynligvis følsomheden af non-target planter.

Miljøstyrelsen vil orientere den Europæiske fødevareautoritet (EFSA) om rapportens resultater, så de kan inddrage det i de i gangværende overvejelser om revisionen af retningslinjerne for vurdering af ukrudtsmidlers uønskede effekter på vildtlevende planter.
Læs rapporten